Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Oecumene


IKO De Ronde Venen


De Protestantse Gemeente te Mijdrecht neemt deel aan het IKO.
Dit staat voor het Interkerkelijk Overlegorgaan in de Ronde Venen.
Aan dit overlegorgaan nemen verschillende Protestantse en Rooms-katholieke kerkgenootschappen uit
De Ronde Venen deel.
Er worden verschillende activiteiten ontplooid, zoals een kerstkaartsenactie voor alle inwoners van De Ronde Venen (Deze kaarten, waarop een kerstwens en een uitnodiging voor de verschillende kerstdiensten in de Ronde Venen worden vermeld, worden in de week voor Kerst huis aan huis bezorgd). 

Ook zijn er gezamenlijke vieringen op 'de zondag voor de Eenheid der Christenen', een bezinningsavond in het kader van de Vredesweek en een gezamenlijke kerkenraden-/parochieraden-ontmoeting.
Ook geeft het IKO vorm aan een catechese project voor verstandelijk gehandicapten.  

Tenslotte (voorlopig) zijn er ook nog de maandelijkse Taizévieringen in de verschillende kerkgebouwen van de Ronde Venen. (Meer hierover kunt U lezen op het tabblad "Taizé vieringen")

 

 

Interreligieus Platform De Ronde Venen


De Protestantse Gemeente te Mijdrecht neemt ook deel aan het Interreligieus Platform De Ronde Venen.   
Dit platform wil de diverse religieuze groeperingen in onze gemeente met elkaar in contact brengen, waardoor het ´vreemd-zijn-voor-elkaar´ wordt omgebogen tot een ‘kennen-van-elkaar', met respect als uitgangspunt.
Het platform organiseerde o.a. een ‘geloven-te-voet' tocht door Mijdrecht, waarbij zowel kerkgebouwen als islamitische centra werden bezocht.

 Geloven in Ontmoeting in De Ronde Venen 2017 – 2018


Welkom !

 

In De Ronde Venen werken een aantal kerken sinds mei 1973 samen binnen het InterKerkelijk Overleg (I.K.O.).

Wij trekken van harte samen op langs de wegen van geloven.

Voor de tweede keer bundelen deze kerken hun aanbod aan vormings- en toerustingswerk voor gemeenteleden, parochianen en belangstellenden.

Er valt veel van elkaar te leren, te horen in onderlinge ontmoeting en gesprek.

Wij menen dat slechts op die manier het geloofsvertrouwen in God en in elkaar als broeders en zusters kan groeien, als wij ons verwachtingsvol en met nieuwsgierigheid openstellen voor elkaar en zo voor Gods Geest.

 

Een greep dus, uit het eigen aanbod van de kerken.

Er is méér, maar daarvoor verwijzen we graag naar de informatie die de kerken via het digitale web aanbieden.

Neem gerust een kijkje!

En komt u gerust, ook samen, onder het dak van de kerk.

 

Dit najaar staat voor een belangrijk deel in het teken van ‘500 jaar reformatie’.

Bewust en nadrukkelijk willen wij de erfenis van Maarten Luther oecumenisch verkennen.

Immers, Luther verlangde wél reformatie van de kerk, maar géén kerkscheiding.

Vierend, dienend, delend en lerend willen wij elkaar zo ontmoeten.

 

Dankbaar zijn we ook voor opnieuw de Taizé-vieringen in De Ronde Veense kerken : het vieren van geloof gaat voorop.

 

Zegen en alle goeds,

 

zr Monica Raassen, voorzitter

ds Bram-Willem Aarnoutse, secretaris

 

Geloven in Ontmoeting in De Ronde Venen 2017 – 2018

 

Klik hier om de complete folder te openen!

 Meer samenwerking tussen Wilnis, Vinkeveen en Mijdrecht.


Op 17 februari vond er een vrijblijvende ontmoeting plaats tussen de moderamina van de PKN-Kerk van Mijdrecht (Janskerk en De Rank), de Ontmoetingskerk van Wilnis en de Morgensterkerk van Vinkeveen en Waverveen. Deze ontmoeting was, op initiatief van ds. Gerda Jongsma, georganiseerd om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van onze kerkelijke gemeentes.
Er zijn o.a. zorgen om de verkruimeling van predikantsplaatsen in de regio; door afnemende ledentallen zijn we financieel genoodzaakt parttime predikanten aan te nemen terwijl de hoeveelheid werk voor de predikanten nog steeds genoeg is voor een fulltime baan.
Voor de predikanten/kerken betekent dit vaak keuzes maken: jeugdwerk of ouderenpastoraat of erediensten, zij kunnen niet alles doen, dus moet men kiezen.

 

Als de groeiende ouderengroep binnen een gemeente veel tijd kost met bezoeken en begrafenissen, dan zou het misschien prettig kunnen zijn als een andere predikant bijspringt bij bv. toerusting/gespreksgroepen. Of een predikant is sterk in jeugdwerk, wellicht zou dat ook met de buurgemeentes te combineren zijn.
Je kunt ook specifieke cursussen met elkaar delen, zoals bv. de Micha-cursus waar ds. Bram Willem Aarnoutse mee bezig is geweest. Een ander voorbeeld zou samenwerking met de gespreksgroep ‘Lectio Divina’ van ds. Harry Tacken kunnen zijn.
Iedere predikant heeft zijn eigen kwaliteiten en sterke punten, op zo’n manier kan er over en weer gebruik gemaakt worden van elkaars mogelijkheden en kwaliteiten.

 

Een voorbeeld van samenwerking die al plaatsvindt is de vervanging tijdens vakanties.

Er gaat wel wat aan vooraf om zo’n stap te zetten, sowieso moet daar goed over gecommuniceerd worden. De gevoelens van gemeenteleden spelen hierin een grote rol. Elkaars predikanten vaker zien en horen zou dan een eerste stap moeten zijn waardoor een gemeente de andere predikanten beter leert kennen.
Afgesproken wordt om als eerste stap consequent enkele keren per jaar binnen het preekrooster te gaan rouleren met de predikanten (kanselruil), zodat de gemeenteleden hen leren kennen en herkennen.
En daarnaast de gemeente via het kerkblad op de hoogte te houden van het overleg en de stappen die gezet kunnen en gaan worden. Tijdens een gemeenteavond kan hierover ook van gedachten gewisseld worden.
Eind mei komen we weer bij elkaar voor een vervolg op dit gesprek.

 

Mieke de Haan, scriba ‘De Morgenster’, Vinkeveen

 Erediensten

zondag 19 augustus
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:  Ds. Erick Versloot 

Muziek:         Wim de Penning

 

 


zondag 26 augustus
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:  Ds. Erick Versloot 

Muziek:         Marc Koning

Maaltijd van de Heer 

 

 


zondag 26 augustus
19:00 uur - De Rank

Welkomstdienst 26 augustus 19.00 uur

 

thema: een zwoele zomeravond

voorganger: mw. Mirjam Vos

muzikale medewerking: het gemeenteorkest o.l.v. Anita Vos

 

 

 


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

zondag 19 augustus
-

Uiterste inleverdatum kopij voor Kerkvaart die op 30 augustus 2018 zal verschijnen.


zondag 19 augustus
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:  Ds. Erick Versloot 

Muziek:         Wim de Penning

 

 


zaterdag 25 augustus
- Mijdrecht

Open Monumentendag


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties