Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Vaste Vrijwillige Bijdrage / Actie Kerkbalans.


Actie Kerkbalans 2020

 

 

Stand per 16 oktober 2020                                 Stand per 20 november 2020

Toegezegd:           Ontvangen:                               Toegezegd:          Ontvangen:

€ 222.700,56        € 181.857,23                             € 224.218,06       € 195.856,81

 

Dank voor alle betalingen!
Vragen?
Stel ze mij.

Contactgegevens:

Bankrekeningnummer PGM : NL47 RABO 0135 2998 53

Dit is een algemeen bankrekeningnummer voor alle betalingen aan de kerk, ook voor de aankoop van de collectemunten.

Kerkelijk ontvanger: Gabe Roodhart email: ontvanger@pgmijdrecht.nl .

Contactgegevens staan ook achter in de Kerkvaart onder “Colofon en adressen”.

 

 

Actie Q&S 2020

Het totaal van de toezeggingen per 20 november 2020 is € 11.912,50.

Daarvan is tot en met 20 november 2020 € 10.447,50 betaald.

Dit resultaat overstijgt dat van 2019 (€ 11.165,00) en zelfs dat van het “topjaar” 2016 (€ 11.445,00).

Hartelijk dank voor de vele en snelle betalingen en de vele extra bedragen die bovenop de € 17,50 per gemeentelid zijn gegeven.

Heel mooi dat deze actie zo succesvol is.

 

 

Collectes

Veel gemeenteleden maken hun collectegeld over.

Tussen 16 oktober en 20 november 2020 is zo € 1.481,50 ontvangen.

Hartelijk dank hiervoor.

Totaal is vanaf eind maart 2020 op deze manier € 13.650,00 aan collecten voor de kerk ontvangen.

 

 

Toch bijdragen aan de collectes met collectemunten?

Zolang normale kerkgang niet of beperkt mogelijk is, kunt u maandelijks in een gesloten envelop collectemunten door de brievenbus doen bij de penningmeester, de secretaris van het College van Kerkrentmeester en bij mij als ontvanger.

De adressen vermeld ik hierna.

Op de envelop schrijft u uw naam en adres, eventueel uw telefoonnummer of e-mailadres, de waarde in euro’s van de collectemunten en welk deel daarvan

voor de Diaconie-collecte is en welk deel voor de kerkcollecte.

Uiteindelijk komen de enveloppen bij mij terecht en ik zorg dan voor de verdere afhandeling.

Inleveradressen:

Dijkgraaf 1, 3648 KB WILNIS

Scholekster 12, 3641 TV MIJDRECHT

Ambachtsherensingel 20, 3641 KL MIJDRECHT

 

Het kost u enige moeite, maar er staat tegenover dat u uw collectemunten niet voor niets kocht!

 

Op die manier zijn in oktober collectemunten ingeleverd.

Voor de Diaconie betekende dat € 43,70 en voor de kerk ook € 43,70.

Hartelijk dank voor uw bijdrage langs deze weg.

In totaal is vanaf mei 2020 € 144,10 voor de Diaconie en € 255,10 voor de kerk ontvangen.

 

 

Giften

€ 65,00 contant “uit dankbaarheid en uit liefde geschonken voor ons 65 jarig huwelijk”.

Algemene giften van € 5,00 contant, € 10,00, 15,00 en € 50,00 ontvangen.

Voor techniek/uitzendingen € 25,00 ontvangen. € 250,00 ontvangen als tegemoetkoming in de kosten van online diensten.

€ 100,00 ontvangen voor algemene kosten en kosten van online diensten.

 

Allen heel veel dank voor deze prachtige gebaren!

 

Tot en met 20 november is in 2020 € 3.737,00 aan giften voor de kerk ontvangen.

 

 

Oud papier ophalen

Het inzamelen door vrijwilligers gaat gelukkig nog steeds door.

Het resultaat van de maand september is 6.240 kilogram en vertaald in euro’s € 312,00.

Het totaal over 2020 bedraagt nu € 2.440,00.

 

 

Collectemunten

Er is weer beweging in de verkoop van collectemunten.

Tot en met 20 november 2020 is nu € 4.340,00 ontvangen.

Wilt u weer collectemunten kopen, dan kunt u in de Kerkvaart en op de web site vinden hoe u dat met Arie Oostenbrink of Kees van der Zijden regelt.

 

 

Mededeling incasso’s december 2020

Op 27 december 2020 wordt geïncasseerd voor de kerkelijke bijdrage 2020 (Actie Kerkbalans 2020).

Dit geldt voor de gemeenteleden die de maand december 2020 aanwezen om hun bijdrage geheel of gedeeltelijk te laten incasseren.

Ook kan nog geïncasseerd worden voor de Actie Q&S 2020.

 

Om te kunnen controleren of het incasseren door de Protestantse Gemeente Mijdrecht gebeurt, moet als Incassant-ID op uw bankafschrift zijn vermeld:

NL98ZZZ302584821831.

 

 

Bankrekening

Alle bedragen die niet worden geïncasseerd, kunnen worden overgemaakt naar één rekeningnummer, namelijk NL47 RABO 0135 2998 53 ten name van

Protestantse Gemeente Mijdrecht.

 

Wilt u geld overmaken naar de Diaconie?

Gebruik dan één van deze rekeningnummers die u ook kunt vinden op de laatste pagina (onderaan) van de Kerkvaart.

  • NL16 RABO 0108 2377 02
  • NL61 INGB 0000 1401 54

 

 

 

Gabe Roodhart

Ontvanger Protestantse Gemeente Mijdrecht

 

 

 

 Periodieke Gift


Voor hetzelfde geld geeft u meer
Steun uw kerk met een periodieke gift

 

Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans?
Geeft u uw diaconie geregeld een gift?

Of steunt u het jeugd- en missionaire werk van de landelijke kerk, of Kerk in Actie?

 

Dan kunt u de kerk misschien meer geven, zonder dat het u meer kost.

 

Lees hier verder...

 Testament, legaten en erfstellingen


Testament

 

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denkt u dan ook eens aan uw plaatselijke Protestantse Gemeente.

U bepaalt uiteraard zelf wie uw erfgenamen zijn, u kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht als uw (mede)erfgenaam benoemen.
Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.
Als u overweegt om de Protestantse Gemeente Mijdrecht in de toekomst te willen steunen kunt u dat laten vastleggen in een testament.

U kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht op twee manieren in uw testament opnemen, in de vorm van een legaat of door een erfstelling.
Een testament laat u opmaken door een notaris.

Hieraan zijn kosten verbonden.

Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

 

Legaten en Erfstellingen

 

Legaten

Een legaat is een duidelijk omschreven, bij name genoemd, onroerend goed of voorwerp, of een bepaald vaststaand geldbedrag dat aan iemand wordt nagelaten.

Degene die de goederen of het geld ontvangt heet een legataris.

Een legataris is geen erfgenaam en heeft ook geen erfgenaamrechten.
Wel moeten de erfgenamen de legaten binnen een bepaalde tijd afgeven aan de legataris.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht een legaat nalaat, dan wijst u een legataris aan via een legaatbepaling in uw testament.

Zorg ervoor dat u duidelijk laat omschrijven wie de ontvanger is en wat u precies wilt geven.

Een legaat van een bepaald goed kan ook in een codicil worden vastgelegd.

 

Een voorbeeldtekst voor een legaat is:
“Ik legateer (eventueel met kosten) en bepaal uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht een bedrag groot (EUR _________)”.

 

Erfstellingen

Bij een erfstelling benoemt u de Protestantse Gemeente Mijdrecht als erfgenaam voor een deel van de erfenis.

Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht tot (mede) erfgenaam benoemt, dan houdt dat in dat de Protestantse Gemeente Mijdrecht, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap.
U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.


Een voorbeeldtekst voor een erfstelling is:
“Ik benoem tot erfgenaam voor ….. deel de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht”.

 

 

Er zijn vele redenen om de kerk geld na te laten, bijv.:
• omdat de kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, veel mensen tot steun is,
• omdat de kerkelijke gemeente zich inzet voor de medemens door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben,

• omdat de Kerkenraad aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk,
• omdat de kerkgemeenschap probeert mensen, die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen, weer een menswaardig bestaan te bieden,
• omdat de kerk zich inzet voor onze samenleving in haar geheel,
• omdat de kerkelijke gemeente twee kerkgebouwen onderhoudt die mede bepalend zijn voor het dorpsbeeld van Mijdrecht.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.


Henk van Lonkhuyzen, penningmeester

tel.0297 - 28 61 85,

e-mail: henk.van.lonkhuyzen@ziggo.nl

 Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

zondag 24 januari
10:00 uur - Janskerk

Vandaag is er om 10 uur een dienst in de Janskerk, 

 

Vanaf 27 december gaat het iets anders.

Een kleine groep mensen kan elke week de dienst bijwonen.

Vanaf vandaag vragen we jullie om dat alleen te doen als je er echt behoefte aan hebt en echt liever niet thuis wilt (of kunt) kijken.
Weet dan dat je welkom bent, ds. Elise, ds. Erick en het coronateam zijn blij je te zien.

Opgeven kan dan alleen telefonisch bij

mw. Ans Heikens, 06 – 19 003 433.

 

 

Ook de kerk is een openbare ruimte, wilt u daarom een mondkapje dragen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk?​

 

Voorganger: Ds. Erick Versloot
Muziek:  

 

 

 


zondag 31 januari
-

 

Deze Taizéviering gaat helaas NIET DOOR!Taizévieringen in De Ronde Venen

‘Een pelgrimage van vertrouwen op aarde’

 

Het is de bedoeling dat ook dit seizoen in de periode september tot en met maart op elke laatste zondagavond van de maand een Taizéviering wordt gehouden in een van de kerken die deel uit maken van het IKO.

De opzet is wat anders dan tot nu toe gebruikelijk.
 


woensdag 17 februari
19:00 uur en 19:30 uur - De Rank te Mijdrecht

Oecumenische vieringen in De Ronde Venen


Alle Erediensten

Agenda

woensdag 20 januari
15:00 uur - 17:00 uur - De Rank

Open kerk in De Rank

 

Elke woensdagmiddag tijdens open kerk Inleveren product van de maand


woensdag 20 januari
19:30 uur - De Schakel achter de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat

SUPERWAAR’    Is helaas UITGESTELD!

 

Zie ook 13 maart 2021!


woensdag 20 januari
19:30 uur - 21:00 uur - De Rank

Parabels in beweging

 

Bijbelavonden waar beweging in zit!

 

 


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties