Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Vaste Vrijwillige Bijdrage / Actie Kerkbalans.


Actie Kerkbalans 2018

 

Stand per 4 januari 2019          Stand per 1 februari 2019

  Toegezegd:     Ontvangen:         Toegezegd:         Ontvangen:

€ 225.592,82   € 220.239,82        € 225.712,82      € 220.699,82

 

Hartelijk dank voor de betalingen en een nieuwe toezegging.

Er staat nu nog € 5.013,00 open.

Een behoorlijk en belangrijk bedrag.

Mocht u nog niet hebben betaald, wilt u het dan alsnog zo spoedig mogelijk doen?

Twijfelt u of u wel of niet hebt betaald?

Laat mij dat dan even weten.

Ik zoek het dan voor u uit.

 

 

Actie Kerkbalans 2019

 

Op het moment dat ik dit schrijf, is de actie nog in volle gang.

Daarom kan ik nog geen stand van de toezeggingen geven.

Wel komen er iedere dag veel betalingen binnen.

Heel fijn!

Voor deze actie is tot en met 1 februari 2019 inmiddels € 38.097,81 ontvangen.

Hartelijk dank voor alle betalingen!

Ook mijn dank voor de formulieren die mij thuis per post of door u zelf gebracht bereiken.

 

 

Actie Quotum & Solidariteitskas 2018

 

In de vorige Kerkvaart hoopte ik op gemeenteleden die de laatste duwtjes zouden geven om de opbrengst boven de € 11.000,00 te brengen.

Dat is gebeurd!

De stand is nu € 11.086,00.

Een heel mooi resultaat.

Op 4 januari 2019 was de stand van deze actie nog € 10.963,50.

Hartelijk dank voor de betalingen die sinds de vorige opgave zijn ontvangen.

Ook dank voor het zelf bezorgen van de formuleren bij mij thuis.

 

 

Kerkvaart

 

Van drie meelezers van de Kerkvaart zijn sinds 4 januari 2019 respectievelijk € 50,00, € 25,00 en € 5,00 ontvangen.

Fijn dat u op deze manier uw waardering laat blijken voor het vele werk dat door vrijwilligers in het tot stand komen en bezorgen / toezenden van de Kerkvaart wordt gestoken.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

 

 

Collectemunten

 

In 2019 is tot en met 1 februari € 820,00 ontvangen.

Het gebruik van collectemunten wordt van harte aanbevolen!

Omdat collectemunten niet via de Rabobank verwerkt worden, scheelt het ook in de bankkosten.

In de Kerkvaart kunt u vinden hoe u bij Arie Oostenbrink en Kees van der Zijden collectemunten kunt kopen.

 

 

Mededeling incasso’s januari

 

Op 25 februari 2019 wordt geïncasseerd voor de kerkelijke bijdrage 2019 (Actie Kerkbalans 2019).

Dit geldt voor de gemeenteleden die de maand februari aanwezen om hun bijdragen geheel of gedeeltelijk te laten incasseren.

 

Om te kunnen controleren of het incasseren door de Protestantse Gemeente Mijdrecht gebeurt, moet als Incassant-ID op uw bankafschrift zijn vermeld: 

NL98ZZZ302584821831.

 

 

Gabe Roodhart

Ontvanger Protestantse Gemeente Mijdrecht

 Testament, legaten en erfstellingen


Testament

 

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denkt u dan ook eens aan uw plaatselijke Protestantse Gemeente.

U bepaalt uiteraard zelf wie uw erfgenamen zijn, u kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht als uw (mede)erfgenaam benoemen.
Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.
Als u overweegt om de Protestantse Gemeente Mijdrecht in de toekomst te willen steunen kunt u dat laten vastleggen in een testament.

U kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht op twee manieren in uw testament opnemen, in de vorm van een legaat of door een erfstelling.
Een testament laat u opmaken door een notaris.

Hieraan zijn kosten verbonden.

Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

 

Legaten en Erfstellingen

 

Legaten

Een legaat is een duidelijk omschreven, bij name genoemd, onroerend goed of voorwerp, of een bepaald vaststaand geldbedrag dat aan iemand wordt nagelaten.

Degene die de goederen of het geld ontvangt heet een legataris.

Een legataris is geen erfgenaam en heeft ook geen erfgenaamrechten.
Wel moeten de erfgenamen de legaten binnen een bepaalde tijd afgeven aan de legataris.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht een legaat nalaat, dan wijst u een legataris aan via een legaatbepaling in uw testament.

Zorg ervoor dat u duidelijk laat omschrijven wie de ontvanger is en wat u precies wilt geven.

Een legaat van een bepaald goed kan ook in een codicil worden vastgelegd.

 

Een voorbeeldtekst voor een legaat is:
“Ik legateer (eventueel met kosten) en bepaal uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht een bedrag groot (EUR _________)”.

 

Erfstellingen

Bij een erfstelling benoemt u de Protestantse Gemeente Mijdrecht als erfgenaam voor een deel van de erfenis.

Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht tot (mede) erfgenaam benoemt, dan houdt dat in dat de Protestantse Gemeente Mijdrecht, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap.
U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.


Een voorbeeldtekst voor een erfstelling is:
“Ik benoem tot erfgenaam voor ….. deel de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht”.

 

 

Er zijn vele redenen om de kerk geld na te laten, bijv.:
• omdat de kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, veel mensen tot steun is,
• omdat de kerkelijke gemeente zich inzet voor de medemens door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben,

• omdat de Kerkenraad aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk,
• omdat de kerkgemeenschap probeert mensen, die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen, weer een menswaardig bestaan te bieden,
• omdat de kerk zich inzet voor onze samenleving in haar geheel,
• omdat de kerkelijke gemeente twee kerkgebouwen onderhoudt die mede bepalend zijn voor het dorpsbeeld van Mijdrecht.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.


Henk van Lonkhuyzen, penningmeester

tel.0297 - 28 61 85,

e-mail: henk.van.lonkhuyzen@ziggo.nl

 Erediensten

zondag 24 februari
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:  Ds.Erick Versloot 

Muziek:         Wim de Penning


zondag 24 februari
19:00 uur - Heilige Antonius van Padua kerk - De Hoef

Taizéviering: R.K. kerk van de Heilige Antonius van Padua - de Hoef (Oostzijde 44 De Hoef )

Muzikale begeleiding: Anja Kooistra piano en Cyntha Kooistra, dwarsfluit


vrijdag 1 maart
19:00 uur - Gebouw De Rank , Pr Bernhardlaan 2, Mijdrecht

De viering van Wereldgebedsdag in 2019


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

zondag 24 februari
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:  Ds.Erick Versloot 

Muziek:         Wim de Penning


zondag 24 februari
19:00 uur - Heilige Antonius van Padua kerk - De Hoef

Taizéviering: R.K. kerk van de Heilige Antonius van Padua - de Hoef (Oostzijde 44 De Hoef )

Muzikale begeleiding: Anja Kooistra piano en Cyntha Kooistra, dwarsfluit


woensdag 27 februari
09:45 uur - 12:00 uur - Gebouw Irene (naast de Janskerk).

Interkerkelijke cursus: God met ons

 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij:
Henk Oudshoorn, tel. 0297 - 28 13 16, Nel Pauw, tel. 0297 - 28 42 10


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties