Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Geven aan de collectes via de app. (Update)


Geven aan de collectes via de app

 

Met ingang van zondag 12 juli is het ook mogelijk tijdens de uitgezonden dienst te geven aan de collectes via de GIVT-app.

Daarvoor moet je eerst de GIVT-app op je mobiel installeren.

 

Download (gratis) de GIVT-app uit de Play Store of App Store, vul je gegevens in (let op: na het invoeren van je e-mailadres kun je al doneren, waarna je registratie verdergaat), en je hebt de app.

Dit doe je éénmalig, ruim vóór je eerste keer dat je aan de collectes tijdens de dienst geeft.

Je giften worden geïncasseerd door Givt en daarna aan de gemeente overgemaakt.

Bij het registreren geef je een incassomachtiging af.

 

Dan het geven aan de collectes:

 

Lees hier verder....

 

 

 

 

 Vaste Vrijwillige Bijdrage / Actie Kerkbalans.


Actie Kerkbalans 2020

 

Stand per 14 augustus 2020                                   Stand per 11 september 2020
Toegezegd:          Ontvangen:                                  Toegezegd:         Ontvangen:
€ 222.380,56       € 158.695,05                                € 222.380,56      € 168.062,13


Dank voor alle betalingen!
Vragen?
Stel ze mij.

Contactgegevens:

Bankrekeningnummer PGM : NL47 RABO 0135 2998 53

Dit is een algemeen bankrekeningnummer voor alle betalingen aan de kerk, ook voor de aankoop van de collectemunten.

Kerkelijk ontvanger: Gabe Roodhart email: ontvanger@pgmijdrecht.nl .

Contactgegevens staan ook achter in de Kerkvaart onder “Colofon en adressen”.

 


Collectes


Veel gemeenteleden maken hun collectegeld over.
Tussen 14 augustus en 11 september 2020 is zo € 1.091,00 ontvangen.
Hartelijk dank hiervoor.
Totaal is vanaf eind maart 2020 op deze manier € 10.887,00 aan collecten voor de kerk ontvangen.


Toch bijdragen aan de collectes met collectemunten?
Zolang normale kerkgang niet of beperkt mogelijk is, kunt u maandelijks in een gesloten envelop collectemunten door de brievenbus doen bij de penningmeester, de secretaris van het College van Kerkrentmeester en bij mij als ontvanger.
De adressen vermeld ik hierna.
Op de envelop schrijft u uw naam en adres, eventueel uw telefoonnummer of e-mailadres, de waarde in euro’s van de collectemunten en welk deel daarvan voor de Diaconie-collecte is en welk deel voor de kerkcollecte.
Uiteindelijk komen de enveloppen bij mij terecht en ik zorg dan voor de verdere afhandeling.
Inleveradressen:
Dijkgraaf 1, 3648 KB WILNIS
Scholekster 12, 3641 TV MIJDRECHT
Ambachtsherensingel 20, 3641 KL MIJDRECHT


Het kost u enige moeite, maar er staat tegenover dat u uw collectemunten niet voor niets kocht!
Op die manier zijn in augustus collectemunten Ingeleverd.
Voor de Diaconie betekende dat € 14,00 en voor de kerk € 14,00.
Hartelijk dank voor uw bijdrage langs deze weg.
In totaal is vanaf mei 2020 € 73,20 voor de Diaconie en € 158,20 voor de kerk ontvangen.

 


Giften


Ontvangen € 72,00 wegens het bereiken van de leeftijd van 72 jaar.
Een prachtig bedrag van € 500,00, € 50,00 voor algemene kosten en verzorgen online diensten en € 5,00.
Heel veel dank voor deze prachtige gebaren!

 


Kerkvaart


Ontvangen € 25,00 van meelezers van de Kerkvaart.
Dank voor dit blijk van waardering voor het vele werk dat in het maken en bezorgen van de Kerkvaart wordt gestoken.

 


Oud papier ophalen


Zoals u in de vorige Kerkvaart kon lezen, is het inzamelen door vrijwilligers weer begonnen. Het eerste resultaat ervan kan ik u nog niet melden.
Het totaal over 2020 bedraagt daarom nog steeds € 1.808,00.

 


Collectemunten


Sinds het begin van de coronacrisis ligt de verkoop stil.
In 2020 is tot nu toe € 3.907,50 ontvangen
Wilt u ze toch alvast inslaan voor betere tijden, dan kunt u in de Kerkvaart en op de web site vinden hoe u bij Arie Oostenbrink en Kees van der Zijden collectemunten kunt kopen.

 


Mededeling incasso’s oktober 2020


Op 26 oktober 2020 wordt geïncasseerd voor de kerkelijke bijdrage 2020 (Actie Kerkbalans 2020).
Dit geldt voor de gemeenteleden die de maand oktober 2020 aanwezen om hun bijdrage geheel of gedeeltelijk te laten incasseren.
Om te kunnen controleren of het incasseren door de Protestantse Gemeente Mijdrecht gebeurt, moet als Incassant-ID op uw bankafschrift zijn vermeld: NL98ZZZ302584821831.
Bankrekening
Alle bedragen die niet worden geïncasseerd, kunnen worden overgemaakt naar één rekeningnummer, namelijk
NL47 RABO 0135 2998 53 ten name van Protestantse Gemeente Mijdrecht.

 


Gabe Roodhart

Ontvanger Protestantse Gemeente Mijdrecht

 Kerkrentmeesterlijk Quotum en Solidariteitskas 2020


Al enkele jaren houden wij in de maand oktober de actie Kerkrentmeesterlijk Quotum en Solidariteitskas.  (Dit is een geheel andere actie dan de Actie Kerkbalans).
De opbrengst van de actie Kerkrentmeesterlijk Quotum en Solidariteitskas komt niet ten goede aan onze eigen gemeente maar wordt ingezet om deze twee afdrachten te financieren waarvoor wij jaarlijks als plaatselijke kerk door de landelijk kerk worden aangeslagen.

Over onze inkomsten moeten wij jaarlijks een percentage (4,35%) aan het Landelijk Dienstencentrum van de Protestante Kerk afdragen.
De kerkelijke ordinantie geeft aan dat elke plaatselijke gemeente een verplichte financiële bijdrage heeft aan het landelijke werk.
Dit Kerkrentmeesterlijk Quotum wordt onder meer gebruikt voor gemeenteopbouw, begeleiding van predikanten, scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk, oecumene, provinciaal kerkenwerk en het dienstencentrum zelf.

Daarnaast worden wij jaarlijks aangeslagen voor de Solidariteitskas.
Deze is bestemd voor gemeenten die ondersteuning op geestelijk of financieel gebied nodig hebben.


De Solidariteitskas kan, als een gemeente al het mogelijke zelf gedaan heeft, een overbrugging zijn.
Bovendien wordt de Solidariteitskas gebruikt voor activiteiten die niet door één gemeente op te brengen zijn.

Dit kan bijvoorbeeld bovenplaatselijk pastoraat zijn, zoals de koopvaardij, studentenpastoraat, dovenpastoraat of bij de start van een nieuwe kerk in een nieuwbouwwijk.

In de week van maandag 12 oktober zult u een brief ontvangen waarin u per lid gevraagd wordt naar een bijdrage van €17,50 voor bovenstaande twee landelijke afdrachten.

Wij zoeken voor de week van 12 oktober gemeenteleden die willen helpen de brieven te bezorgen.
U hoeft ze alleen in de bus te doen (dus niet aanbellen en weer ophalen).
 

U kunt zich opgeven bij: Henk van Lonkhuyzen, tel. 0297 -  28 61 85 of per e-mail: henk.van.lonkhuyzen@ziggo.nl
Of bij Wim Burger, tel. 0297 -  28 71 10,

e-mail: fam.w.burger@hetnet.nl


Wim Burger,

Secretaris Kerkrentmeesters

 Testament, legaten en erfstellingen


Testament

 

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denkt u dan ook eens aan uw plaatselijke Protestantse Gemeente.

U bepaalt uiteraard zelf wie uw erfgenamen zijn, u kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht als uw (mede)erfgenaam benoemen.
Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.
Als u overweegt om de Protestantse Gemeente Mijdrecht in de toekomst te willen steunen kunt u dat laten vastleggen in een testament.

U kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht op twee manieren in uw testament opnemen, in de vorm van een legaat of door een erfstelling.
Een testament laat u opmaken door een notaris.

Hieraan zijn kosten verbonden.

Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

 

Legaten en Erfstellingen

 

Legaten

Een legaat is een duidelijk omschreven, bij name genoemd, onroerend goed of voorwerp, of een bepaald vaststaand geldbedrag dat aan iemand wordt nagelaten.

Degene die de goederen of het geld ontvangt heet een legataris.

Een legataris is geen erfgenaam en heeft ook geen erfgenaamrechten.
Wel moeten de erfgenamen de legaten binnen een bepaalde tijd afgeven aan de legataris.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht een legaat nalaat, dan wijst u een legataris aan via een legaatbepaling in uw testament.

Zorg ervoor dat u duidelijk laat omschrijven wie de ontvanger is en wat u precies wilt geven.

Een legaat van een bepaald goed kan ook in een codicil worden vastgelegd.

 

Een voorbeeldtekst voor een legaat is:
“Ik legateer (eventueel met kosten) en bepaal uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht een bedrag groot (EUR _________)”.

 

Erfstellingen

Bij een erfstelling benoemt u de Protestantse Gemeente Mijdrecht als erfgenaam voor een deel van de erfenis.

Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht tot (mede) erfgenaam benoemt, dan houdt dat in dat de Protestantse Gemeente Mijdrecht, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap.
U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.


Een voorbeeldtekst voor een erfstelling is:
“Ik benoem tot erfgenaam voor ….. deel de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht”.

 

 

Er zijn vele redenen om de kerk geld na te laten, bijv.:
• omdat de kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, veel mensen tot steun is,
• omdat de kerkelijke gemeente zich inzet voor de medemens door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben,

• omdat de Kerkenraad aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk,
• omdat de kerkgemeenschap probeert mensen, die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen, weer een menswaardig bestaan te bieden,
• omdat de kerk zich inzet voor onze samenleving in haar geheel,
• omdat de kerkelijke gemeente twee kerkgebouwen onderhoudt die mede bepalend zijn voor het dorpsbeeld van Mijdrecht.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.


Henk van Lonkhuyzen, penningmeester

tel.0297 - 28 61 85,

e-mail: henk.van.lonkhuyzen@ziggo.nl

 Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

zondag 25 oktober
10:00 uur - Janskerk

Elke zondag is er om 10 uur dienst in de Janskerk, die door een beperkte groep van voorlopig 30 mensen bijgewoond kan worden. Je kunt je opgeven door te mailen naar

kanikzondagnaardekerk@pgmijdrecht.nl

Je krijgt bericht als je kunt komen.

Je kunt je nu opgeven voor alle diensten in oktober.

(Zie Agenda)

Ook de kerk is een openbare ruimte, wilt u daarom een mondkapje dragen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk?​

 

Voorganger:   Ds. Elise Jansen

Muziek:         Wim de Penning

 

Kunst en kerk-dienst  (Zie meer info onder Oproepen)

 

 

 

 


zondag 25 oktober
19:00 uur - Zie onderstaande tekst!

Taizéviering in Vinkeveen

 

Vanavond is er een Taizéviering in de Morgenster, Herenweg 253 te Vinkeveen.

Vooraf is er pianospel, de viering begint om 19:00 uur.


zondag 1 november
10:00 uur - Janskerk

Elke zondag is er om 10 uur dienst in de Janskerk, die door een beperkte groep van voorlopig 30 mensen bijgewoond kan worden. Je kunt je opgeven door te mailen naar

kanikzondagnaardekerk@pgmijdrecht.nl

Je krijgt bericht als je kunt komen.

Je kunt je nu opgeven voor alle diensten in oktober.

(Zie Agenda)

Ook de kerk is een openbare ruimte, wilt u daarom een mondkapje dragen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk?​

 

Voorganger:   Ds. Erick Versloot

Muziek:          Martijn van de Weerd

 

Maaltijd van de Heer​ 

 

 

 


Alle Erediensten

Agenda

zondag 25 oktober
10:00 uur - Janskerk

Elke zondag is er om 10 uur dienst in de Janskerk, die door een beperkte groep van voorlopig 30 mensen bijgewoond kan worden. Je kunt je opgeven door te mailen naar

kanikzondagnaardekerk@pgmijdrecht.nl

Je krijgt bericht als je kunt komen.

Je kunt je nu opgeven voor alle diensten in oktober.

(Zie Agenda)

Ook de kerk is een openbare ruimte, wilt u daarom een mondkapje dragen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk?​

 

Voorganger:   Ds. Elise Jansen

Muziek:         Wim de Penning

 

Kunst en kerk-dienst  (Zie meer info onder Oproepen)

 

 

 

 


zondag 25 oktober
19:00 uur - Zie onderstaande tekst!

Taizéviering in Vinkeveen

 

Vanavond is er een Taizéviering in de Morgenster, Herenweg 253 te Vinkeveen.

Vooraf is er pianospel, de viering begint om 19:00 uur.


dinsdag 27 oktober
10:00 uur - De Rank

Wijkbijeenkomsten voor met name Centrum-Zuid;


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties