Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Actie Kerkbalans 2018


Als u dit leest is de Actie Kerkbalans 2018 van start gegaan.
Dit jaar loopt de actie van 20 januari t/m 3 februari. Het motto van de actie van dit jaar is:
Geef vóór je kerk - Geef óm je kerk!
Bij dit nummer van Kerkvaart heeft u de flyer ontvangen die u attent maakt op de start van de actie en verwijst naar een aantal mooie momenten uit het kerkelijk jaar 2017.

Het afgelopen jaar hebben wij ds. Gert Landman als tijdelijk predikant kunnen aanstellen. Vanaf september is onze nieuwe vaste voltijd predikant Erick Versloot aan de slag gegaan. En dit jaar hopen wij een tweede vaste deeltijd predikant te kunnen beroepen. Wat een weelde!

Zonder uw jarenlange bijdrage aan de Actie Kerkbalans was dit niet mogelijk geweest.
Ook dit jaar hopen wij weer op uw ruimhartige steun.


Een dezer dagen ontvangt u de envelop van Actie Kerkbalans 2018. In deze envelop, die is voorzien van bovenstaande logo’s, zitten een folder, een brief, een toezeggingsformulier en retourenvelop. Lees a.u.b. de brief, vul het toezeggingsformulier (naar uw mogelijkheden) in en retourneer het formulier op een van de aangegeven manieren.
Geef je óm je kerk, geef dan ook vóór je kerk!


Per 1 januari 2018 is een fors aantal aktes (Overeenkomst Periodieke Gift) vervallen doordat het einde van de looptijd van vijf jaar is bereikt. Heeft u een akte, controleer dan of bovenstaande voor u het geval is en - zo ja - neem dan contact op met de penningmeester indien u een nieuwe akte voor vijf jaar wilt afsluiten.
Laten wij met z’n allen de Actie Kerkbalans 2018 tot een succes maken!


Henk van Lonkhuyzen, penningmeester e-mail: henk.van.lonkhuyzen@ziggo.nl
of: actie-kerkbalans@pgmijdrecht.nl

 

------------Vaste Vrijwillige Bijdrage / Actie Kerkbalans.


Actie Kerkbalans 2017

 

Stand per 5 januari 2018            Stand per 2 februari 2018           

Toegezegd:       Ontvangen:          Toegezegd:       Ontvangen:  

€ 232.265,78     € 222.954,04       € 231.952,59     € 228.224,04

 

Tussen 5 januari 2018 en 2 februari 2018 is het verschil tussen toegezegd en ontvangen fors verminderd.

Hartelijk dank voor uw betalingen!

 

Nog niet betaald?

Zoals u hierboven kunt zien, staat er van de Actie Kerkbalans 2017 nog € 3.728,55 aan toezeggingen open.

Wilt u daarom toch nog even nadenken over de vraag “heb ik de Actie Kerkbalans 2017 wel betaald?”

Nog niet betaald?

Wilt u dan uw toezegging binnenkort overmaken?

Dat zou heel fijn zijn, ook omdat het voorkomt dat ik straks moet aanmanen.

Dat doe ik liever niet. Dank voor uw medewerking.

 

Actie Kerkbalans 2018

Op zaterdag 3 februari zijn de resultaten van de lopers bij mij afgeleverd. Deze moeten nog allemaal in het systeem worden verwerkt.

Vandaar dat ik nog geen stand van de toezeggingen kan geven.

Wel kan ik melden dat tot en met 2 februari 2018 al € 34.238,64 is ontvangen. Een heel mooi resultaat.

Hartelijk dank voor de vele en snelle betalingen!

 

Ook mijn dank voor de zelf of per post bezorgde formulieren aan mijn huisadres. Fijn dat u die moeite hebt genomen.

Nog niet ingezonden of ingeleverd? Ze zijn het hele jaar door welkom.

 

Toezending Kerkvaart

Van een “meelezer” € 15,00 ontvangen voor het toezenden van de Kerkvaart.

Hartelijk dank daarvoor!

 

Collectemunten

In 2018 is inmiddels € 1.247,50 ontvangen.

Dank daarvoor.

Het gebruik van collectemunten wordt van harte aanbevolen!

Omdat collectemunten niet via de Rabobank verwerkt worden, scheelt het ook nog eens in de bankkosten.

In de Kerkvaart kunt u vinden bij wie u terecht kunt om collectemunten in bezit te krijgen.

 

Mededeling Incasso’s februari 2018

Op 26 februari 2018 wordt geïncasseerd voor de kerkelijke bijdragen 2018 (Actie Kerkbalans 2018).

Dit geldt voor de gemeenteleden die de maand februari 2018 aanwezen om hun bijdragen geheel of gedeeltelijk te laten incasseren.

Om te kunnen controleren of het incasseren door de Protestantse Gemeente Mijdrecht gebeurt, moet als Incassant-ID op uw bankafschrift zijn vermeld: NL98ZZZ302584821831.

 

 

Gabe Roodhart

Ontvanger Protestantse Gemeente Mijdrecht

 

 Testament, legaten en erfstellingen


Testament

 

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denkt u dan ook eens aan uw plaatselijke Protestantse Gemeente.

U bepaalt uiteraard zelf wie uw erfgenamen zijn, u kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht als uw (mede)erfgenaam benoemen.
Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.
Als u overweegt om de Protestantse Gemeente Mijdrecht in de toekomst te willen steunen kunt u dat laten vastleggen in een testament.

U kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht op twee manieren in uw testament opnemen, in de vorm van een legaat of door een erfstelling.
Een testament laat u opmaken door een notaris.

Hieraan zijn kosten verbonden.

Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

 

Legaten en Erfstellingen

 

Legaten

Een legaat is een duidelijk omschreven, bij name genoemd, onroerend goed of voorwerp, of een bepaald vaststaand geldbedrag dat aan iemand wordt nagelaten.

Degene die de goederen of het geld ontvangt heet een legataris.

Een legataris is geen erfgenaam en heeft ook geen erfgenaamrechten.
Wel moeten de erfgenamen de legaten binnen een bepaalde tijd afgeven aan de legataris.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht een legaat nalaat, dan wijst u een legataris aan via een legaatbepaling in uw testament.

Zorg ervoor dat u duidelijk laat omschrijven wie de ontvanger is en wat u precies wilt geven.

Een legaat van een bepaald goed kan ook in een codicil worden vastgelegd.

 

Een voorbeeldtekst voor een legaat is:
“Ik legateer (eventueel met kosten) en bepaal uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht een bedrag groot (EUR _________)”.

 

Erfstellingen

Bij een erfstelling benoemt u de Protestantse Gemeente Mijdrecht als erfgenaam voor een deel van de erfenis.

Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht tot (mede) erfgenaam benoemt, dan houdt dat in dat de Protestantse Gemeente Mijdrecht, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap.
U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.


Een voorbeeldtekst voor een erfstelling is:
“Ik benoem tot erfgenaam voor ….. deel de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht”.

 

 

Er zijn vele redenen om de kerk geld na te laten, bijv.:
• omdat de kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, veel mensen tot steun is,
• omdat de kerkelijke gemeente zich inzet voor de medemens door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben,

• omdat de Kerkenraad aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk,
• omdat de kerkgemeenschap probeert mensen, die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen, weer een menswaardig bestaan te bieden,
• omdat de kerk zich inzet voor onze samenleving in haar geheel,
• omdat de kerkelijke gemeente twee kerkgebouwen onderhoudt die mede bepalend zijn voor het dorpsbeeld van Mijdrecht.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.


Henk van Lonkhuyzen, penningmeester

tel.0297 - 28 61 85,

e-mail: henk.van.lonkhuyzen@ziggo.nl

 Erediensten

zondag 25 februari
10:00 uur - De Rank te Mijdrecht

Voorganger:  Ds.Erick Versloot 

Muziek:         Wim Warnaar


zondag 25 februari
19:00 uur - Heilige Antonius van Padua kerk - De Hoef

Taizéviering: bij de R.K. kerk van de Heilige Antonius van Padua - de Hoef (Oostzijde 45 De Hoef )

Muzikale begeleiding: Letta van Maanen verzorgt de begeleiding van de Taizéliederen op piano.


vrijdag 2 maart
19:00 uur - Gebouw De Rank , Pr Bernhardlaan 2, Mijdrecht

De viering van Wereldgebedsdag in 2018 


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

zondag 25 februari
10:00 uur - De Rank te Mijdrecht

Voorganger:  Ds.Erick Versloot 

Muziek:         Wim Warnaar


zondag 25 februari
11:30 uur - De Rank te Mijdrecht

Verkoop collectemunten


zondag 25 februari
19:00 uur - Heilige Antonius van Padua kerk - De Hoef

Taizéviering: bij de R.K. kerk van de Heilige Antonius van Padua - de Hoef (Oostzijde 45 De Hoef )

Muzikale begeleiding: Letta van Maanen verzorgt de begeleiding van de Taizéliederen op piano.


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties