Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Vaste Vrijwillige Bijdrage / Actie Kerkbalans.


Actie Kerkbalans 2021

 

 

Stand per 12 februari 2021                                    Stand per 12 maart 2021  

Toegezegd:           Ontvangen:                               Toegezegd:          Ontvangen:

€ 216.499,45        €  59.587,70                             € 220.061,49       €  86.162,03

 

Hartelijk dank voor alle betalingen!

Ook mijn dank voor het bij mij thuis of per post bezorgen van actieformulieren.

Ik mis nog toezeggingen.

Graag alsnog indienen.

Beter laat dan nooit!

 

Actie Kerkbalans 2020

Op 12 februari 2021 stond er nog € 7.272,45 open.

Daarop is € 475,00 ontvangen. Dank!

Hebt u nog niet betaald?

Doet u het alstublieft alsnog zo snel mogelijk.

 

Vragen?
Stel ze mij.

Contactgegevens:

Bankrekeningnummer PGM : NL47 RABO 0135 2998 53

Dit is een algemeen bankrekeningnummer voor alle betalingen aan de kerk, ook voor de aankoop van de collectemunten.

Kerkelijk ontvanger: Gabe Roodhart email: ontvanger@pgmijdrecht.nl .

Contactgegevens staan ook achter in de Kerkvaart onder “Colofon en adressen”.

 

Actie Q&S 2020

Ontvangen € 50,00.

Dank daarvoor!

 

Kerkvaart

Ontvangen van (mee)lezers 3 x € 20,00 en 1 x € 50,00.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Weer een blijk van waardering voor het samenstellen, drukken en verspreiden van de Kerkvaart.

 

Kerktelefoon

Ontvangen € 10,00 als maandelijkse bijdrage van een gemeentelid voor de aansluiting op de kerktelefoon.

Dank u wel.

 

Collectes

Veel gemeenteleden maken hun collectegeld over.

Tussen 12 februari en 12 maart 2021 is zo € 1.491,00 ontvangen.

Totaal over 2021 € 2.834,50.

Dank!

 

Toch bijdragen aan de collectes met collectemunten?

Zolang normale kerkgang niet of beperkt mogelijk is, kunt u maandelijks in een gesloten envelop collectemunten door de brievenbus doen bij de penningmeester, de secretaris van het College van Kerkrentmeester en bij mij als ontvanger.

De adressen vermeld ik hierna.

Op de envelop schrijft u uw naam en adres, eventueel uw telefoonnummer of e-mailadres, de waarde in euro’s van de collectemunten en welk deel daarvan voor de Diaconie-collecten (collecte 1 en collecte 3) is en welk deel voor de kerkcollecte (collecte 2).

Uiteindelijk komen de enveloppen bij mij terecht en ik zorg dan voor de verdere afhandeling.

Inleveradressen:

Dijkgraaf 1, 3648 KB WILNIS

Scholekster 12, 3641 TV MIJDRECHT

Ambachtsherensingel 20, 3641 KL MIJDRECHT

 

Het kost u enige moeite, maar er staat tegenover dat u uw collectemunten niet voor niets kocht!

 

Op die manier zijn in februari collectemunten ingeleverd.

Voor de kerk betekende dit € 20,00. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage langs deze weg.

 

Giften

Ontvangen € 50,00, € 350,00, € 100,00, € 50,00 en € 100,00.

Hartelijk dank.

 

Oud papier ophalen

Het inzamelen door vrijwilligers gaat gelukkig nog steeds door.

Over 2020 is op 1 maart 2021 nog een vergoeding van € 354,00 ontvangen.

Het totaal over 2020 bedraagt nu € 3.608,00.

 

Collectemunten

In 2021 is tot en met 12 maart € 500,00 ontvangen.

Wilt u collectemunten kopen, dan kunt u in de Kerkvaart en op de web site vinden hoe u dat met Arie Oostenbrink of Kees van der Zijden regelt.

 

Mededeling incasso’s februari en maart 2021

Op 25 maart 2021 wordt geïncasseerd voor de kerkelijke bijdrage 2021 (Actie Kerkbalans 2021).

Dit geldt voor de gemeenteleden die de maand maart 2021 aanwezen om hun bijdrage geheel of gedeeltelijk te laten incasseren.

 

Op 26 april 2021 wordt geïncasseerd voor de kerkelijke bijdrage 2021 (Actie Kerkbalans 2021).

Dit geldt voor de gemeenteleden die de maand april 2021 aanwezen om hun bijdrage geheel of gedeeltelijk te laten incasseren.

 

Om te kunnen controleren of het incasseren door de Protestantse Gemeente Mijdrecht gebeurt, moet als Incassant-ID op uw bankafschrift zijn vermeld:

NL98ZZZ302584821831.

 

 

Bankrekening

Alle bedragen die niet worden geïncasseerd, kunnen worden overgemaakt naar één rekeningnummer, namelijk NL47 RABO 0135 2998 53 ten name van

Protestantse Gemeente Mijdrecht.

 

Wilt u geld overmaken naar de Diaconie voor o.a. collecten en Dim Dirk Jana

Gebruik dan één van deze rekeningnummers die u ook kunt vinden op de laatste pagina (onderaan) van de Kerkvaart.

  • NL16 RABO 0108 2377 02
  • NL61 INGB 0000 1401 54

 

 

 

Gabe Roodhart

Ontvanger Protestantse Gemeente Mijdrecht

 

 

 

 Periodieke Gift


Voor hetzelfde geld geeft u meer
Steun uw kerk met een periodieke gift

 

Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans?
Geeft u uw diaconie geregeld een gift?

Of steunt u het jeugd- en missionaire werk van de landelijke kerk, of Kerk in Actie?

 

Dan kunt u de kerk misschien meer geven, zonder dat het u meer kost.

 

Lees hier verder...

 Testament, legaten en erfstellingen


Testament

 

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denkt u dan ook eens aan uw plaatselijke Protestantse Gemeente.

U bepaalt uiteraard zelf wie uw erfgenamen zijn, u kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht als uw (mede)erfgenaam benoemen.
Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.
Als u overweegt om de Protestantse Gemeente Mijdrecht in de toekomst te willen steunen kunt u dat laten vastleggen in een testament.

U kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht op twee manieren in uw testament opnemen, in de vorm van een legaat of door een erfstelling.
Een testament laat u opmaken door een notaris.

Hieraan zijn kosten verbonden.

Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

 

Legaten en Erfstellingen

 

Legaten

Een legaat is een duidelijk omschreven, bij name genoemd, onroerend goed of voorwerp, of een bepaald vaststaand geldbedrag dat aan iemand wordt nagelaten.

Degene die de goederen of het geld ontvangt heet een legataris.

Een legataris is geen erfgenaam en heeft ook geen erfgenaamrechten.
Wel moeten de erfgenamen de legaten binnen een bepaalde tijd afgeven aan de legataris.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht een legaat nalaat, dan wijst u een legataris aan via een legaatbepaling in uw testament.

Zorg ervoor dat u duidelijk laat omschrijven wie de ontvanger is en wat u precies wilt geven.

Een legaat van een bepaald goed kan ook in een codicil worden vastgelegd.

 

Een voorbeeldtekst voor een legaat is:
“Ik legateer (eventueel met kosten) en bepaal uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht een bedrag groot (EUR _________)”.

 

Erfstellingen

Bij een erfstelling benoemt u de Protestantse Gemeente Mijdrecht als erfgenaam voor een deel van de erfenis.

Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht tot (mede) erfgenaam benoemt, dan houdt dat in dat de Protestantse Gemeente Mijdrecht, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap.
U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.


Een voorbeeldtekst voor een erfstelling is:
“Ik benoem tot erfgenaam voor ….. deel de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht”.

 

 

Er zijn vele redenen om de kerk geld na te laten, bijv.:
• omdat de kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, veel mensen tot steun is,
• omdat de kerkelijke gemeente zich inzet voor de medemens door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben,

• omdat de Kerkenraad aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk,
• omdat de kerkgemeenschap probeert mensen, die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen, weer een menswaardig bestaan te bieden,
• omdat de kerk zich inzet voor onze samenleving in haar geheel,
• omdat de kerkelijke gemeente twee kerkgebouwen onderhoudt die mede bepalend zijn voor het dorpsbeeld van Mijdrecht.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.


Henk van Lonkhuyzen, penningmeester

tel.0297 - 28 61 85,

e-mail: henk.van.lonkhuyzen@ziggo.nl

 Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

zondag 18 april
10:00 uur - Janskerk

Vandaag is er om 10 uur een dienst in de Janskerk, 

 

Veilig naar de kerk:  Lees HIER verder!!

De landelijke kerk gaf een nieuw advies: er kunnen weer 30 mensen naar een kerkdienst komen.

 

Voorganger:

Ds Hans Bouma

Muziek:

Wim de Penning en 

Martijn van de Weerd

 

 

 

 


zondag 25 april
10:00 uur - Janskerk

Vandaag is er om 10 uur een dienst in de Janskerk, 

 

Veilig naar de kerk:  Lees HIER verder!!

De landelijke kerk gaf een nieuw advies: er kunnen weer 30 mensen naar een kerkdienst komen.

 

Voorganger:

Ds. Erick Versloot

Muziek:

Wim de Penning

 

Kunst & Kerk ‘De woestijn’  (Meer info bij Oproepen / info​ )

 

 


zondag 2 mei
10:00 uur - Janskerk

Vandaag is er om 10 uur een dienst in de Janskerk, 

 

Veilig naar de kerk:  Lees HIER verder!!

De landelijke kerk gaf een nieuw advies: er kunnen weer 30 mensen naar een kerkdienst komen.

 

Voorganger:

Ds. Elise Jansen

Muziek:

Wim de Penning

 

 

 

 


Alle Erediensten

Agenda

zondag 18 april
10:00 uur - Janskerk

Vandaag is er om 10 uur een dienst in de Janskerk, 

 

Veilig naar de kerk:  Lees HIER verder!!

De landelijke kerk gaf een nieuw advies: er kunnen weer 30 mensen naar een kerkdienst komen.

 

Voorganger:

Ds Hans Bouma

Muziek:

Wim de Penning en 

Martijn van de Weerd

 

 

 

 


woensdag 21 april
15:00 uur - 17:00 uur - De Rank

Open kerk in De Rank

 

Elke woensdagmiddag tijdens open kerk Inleveren product van de maand

 

 


vrijdag 23 april
20:00 uur - UITGESTELD

Dietrich Bonhoeffer – Wie ben ik?
Muziektheatervoorstelling door Kees van der Zwaard

 

Deze bijeenkomst is i.v.m. de corona-beperkingen voorlopig uitgesteld!


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties