Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Vaste Vrijwillige Bijdrage / Actie Kerkbalans.


Actie Kerkbalans 2020

 

   Stand per 14 februari 2020                   Stand per 20 maart 2020

 Toegezegd:          Ontvangen:                   Toegezegd:        Ontvangen:

€ 213.209,56       €  47.615,14                 € 216.401,56       € 74.707,94

 

 

Dank voor alle betalingen.

Ik mis nog steeds toezeggingen!

Kunt u het formulier niet meer vinden, zit er niet over in.

U kunt aan de penningmeester een vervangend exemplaar vragen.

Bent u niet zo van formulieren, dan is gewoon uw bijdrage overmaken ook een prima oplossing.

Bent u voor uw gevoel aan de late kant en denkt u “dat vinden ze vast raar als ik nu pas reageer”, dan denkt u verkeerd.

Late toezeggingen zijn net zo belangrijk als vroege.

Alsnog doen dus!

 

Hebt u vragen, stel ze mij.

Contactgegevens:

Bankrekeningnummer PGM : NL47 RABO 0135 2998 53

Dit is een algemeen bankrekeningnummer voor alle betalingen aan de kerk, ook voor de aankoop van de collectemunten.

Kerkelijk ontvanger: Gabe Roodhart (email: ontvanger@pgmijdrecht.nl ).

Contactgegevens staan ook achter in de Kerkvaart onder “Colofon en adressen”.

 

 

Actie Kerkbalans 2019

 

Na 14 februari 2020 ontvangen € 450,00

Hartelijk dank daarvoor!

 

 

Actie Quotum & Solidariteitskas 2019

 

Na 14 februari 2020 ontvangen € 70,00.

Hartelijk dank.

 

 

Kerkvaart

 

Van meelezers € 20,00 ontvangen.

Dank voor dit blijk van waardering voor het vele werk dat in het maken en bezorgen van de Kerkvaart wordt gestoken.

 

 

Oud papier ophalen

 

Op 27 februari 2020 is € 273,00 ontvangen.

Dit bedrag staat voor 5.460 kilogram oud papier opgehaald in de maand januari 2020.

In 2019 is een totaalbedrag van € 2.970,00 ontvangen voor het inzamelen van oud papier.

Heel mooi, complimenten aan onze mede-gemeenteleden van het inzamelingsteam.

 

 

Collectemunten

 

In 2020 is tot met 20 maart € 3.577,50 ontvangen.

In de Kerkvaart en op de web site vindt u hoe u bij Arie Oostenbrink en Kees van der Zijden collectemunten kunt kopen.

 

 

Mededeling incasso’s maart 2020

 

Op 27 april 2020 wordt geïncasseerd voor de kerkelijke bijdrage 2020 (Actie Kerkbalans 2020).

Dit geldt voor de gemeenteleden die de maand april 2020 aanwezen om hun bijdrage geheel of gedeeltelijk te laten incasseren.

 

Om te kunnen controleren of het incasseren door de Protestantse Gemeente Mijdrecht gebeurt, moet als Incassant-ID op uw bankafschrift zijn vermeld: NL98ZZZ302584821831.

 

 

Bankrekening

 

Alle bedragen die niet worden geïncasseerd, kunnen worden overgemaakt naar één rekeningnummer, namelijk NL47 RABO 0135 2998 53 ten name van Protestantse Gemeente Mijdrecht.

 

 

Gabe Roodhart

Ontvanger Protestantse Gemeente Mijdrecht

 

 Testament, legaten en erfstellingen


Testament

 

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denkt u dan ook eens aan uw plaatselijke Protestantse Gemeente.

U bepaalt uiteraard zelf wie uw erfgenamen zijn, u kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht als uw (mede)erfgenaam benoemen.
Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.
Als u overweegt om de Protestantse Gemeente Mijdrecht in de toekomst te willen steunen kunt u dat laten vastleggen in een testament.

U kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht op twee manieren in uw testament opnemen, in de vorm van een legaat of door een erfstelling.
Een testament laat u opmaken door een notaris.

Hieraan zijn kosten verbonden.

Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

 

Legaten en Erfstellingen

 

Legaten

Een legaat is een duidelijk omschreven, bij name genoemd, onroerend goed of voorwerp, of een bepaald vaststaand geldbedrag dat aan iemand wordt nagelaten.

Degene die de goederen of het geld ontvangt heet een legataris.

Een legataris is geen erfgenaam en heeft ook geen erfgenaamrechten.
Wel moeten de erfgenamen de legaten binnen een bepaalde tijd afgeven aan de legataris.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht een legaat nalaat, dan wijst u een legataris aan via een legaatbepaling in uw testament.

Zorg ervoor dat u duidelijk laat omschrijven wie de ontvanger is en wat u precies wilt geven.

Een legaat van een bepaald goed kan ook in een codicil worden vastgelegd.

 

Een voorbeeldtekst voor een legaat is:
“Ik legateer (eventueel met kosten) en bepaal uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht een bedrag groot (EUR _________)”.

 

Erfstellingen

Bij een erfstelling benoemt u de Protestantse Gemeente Mijdrecht als erfgenaam voor een deel van de erfenis.

Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht tot (mede) erfgenaam benoemt, dan houdt dat in dat de Protestantse Gemeente Mijdrecht, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap.
U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.


Een voorbeeldtekst voor een erfstelling is:
“Ik benoem tot erfgenaam voor ….. deel de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht”.

 

 

Er zijn vele redenen om de kerk geld na te laten, bijv.:
• omdat de kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, veel mensen tot steun is,
• omdat de kerkelijke gemeente zich inzet voor de medemens door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben,

• omdat de Kerkenraad aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk,
• omdat de kerkgemeenschap probeert mensen, die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen, weer een menswaardig bestaan te bieden,
• omdat de kerk zich inzet voor onze samenleving in haar geheel,
• omdat de kerkelijke gemeente twee kerkgebouwen onderhoudt die mede bepalend zijn voor het dorpsbeeld van Mijdrecht.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.


Henk van Lonkhuyzen, penningmeester

tel.0297 - 28 61 85,

e-mail: henk.van.lonkhuyzen@ziggo.nl

 Kerkrentmeesterlijk Quotum en Solidariteitskas 2019Al enkele jaren houden wij in de maand oktober de actie Kerkrentmeesterlijk Quotum en Solidariteitskas.

Dit is een geheel andere actie dan de Actie Kerkbalans.

Bij de laatstgenoemde actie wordt jaarlijks de basis gelegd voor een gezonde financiële huishouding van onze gemeente.
De opbrengst van Actie Kerkbalans is volledig voor onze eigen gemeente en moet er voor zorgen dat de vaste kosten van de Protestantse Gemeente Mijdrecht betaald kunnen worden.
De opbrengst van de actie Kerkrentmeesterlijk Quotum en Solidariteitskas wordt ingezet om twee afdrachten te financieren waarvoor wij jaarlijks als plaatselijke kerk door de landelijke kerk worden aangeslagen.
Over onze inkomsten moeten wij jaarlijks een percentage (4,35%) aan het Landelijk Dienstencentrum van de Protestante Kerk afdragen.

De kerkelijke ordinantie geeft aan dat elke plaatselijke gemeente een verplichte financiële bijdrage verschuldigd is aan het landelijke werk.

Dit Kerkrentmeesterlijk Quotum wordt onder meer gebruikt voor gemeenteopbouw, begeleiding van predikanten,  scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk, oecumene, provinciaal kerkenwerk en het dienstencentrum zelf.

 

Daarnaast worden wij jaarlijks aangeslagen voor de Solidariteitskas.

Deze is bestemd voor gemeenten die ondersteuning op geestelijk of financieel gebied nodig hebben.

De Solidariteitskas kan, als een gemeente al het mogelijke zelf gedaan heeft, een overbrugging zijn.

Bovendien wordt de Solidariteitskas gebruikt voor activiteiten die niet door één gemeente op te brengen zijn.

 

Dit kan bijvoorbeeld bovenplaatselijk pastoraat zijn, zoals de koopvaardij, studentenpastoraat, dovenpastoraat of de start van een nieuwe kerk in een nieuwbouwwijk.

 


Wim Burger, secretaris

 Kijk en luister

Erediensten met beeld

Tijdelijke livestream i.v.m. het Corona-virus


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

zondag 5 april
10:00 uur - Janskerk

Deze dienst is ALLEEN via de techniek te beluisteren en te bekijken; kijk bij "Meer info" om te zien hoe U daar kunt komen!!

 

Voorganger:   Ds. Elise Jansen en ds. Erick Versloot

Muziek:         Wim de Penning

 

 


maandag 6 april
19:30 uur - Janskerk

Muziekvespers in de Stille Week. 

De muziekvespers in de stille week vervallen helaas.

In plaats daarvan zal er via YouTube om 19.30 uur een vesper van een half uur worden uitgezonden.


dinsdag 7 april
19:30 uur - Janskerk

Muziekvespers in de Stille Week. 

De muziekvespers in de stille week vervallen helaas.

In plaats daarvan zal er via YouTube om 19.30 uur een vesper van een half uur worden uitgezonden.


Alle Erediensten

Agenda

zondag 5 april
10:00 uur - Janskerk

Deze dienst is ALLEEN via de techniek te beluisteren en te bekijken; kijk bij "Meer info" om te zien hoe U daar kunt komen!!

 

Voorganger:   Ds. Elise Jansen en ds. Erick Versloot

Muziek:         Wim de Penning

 

 


maandag 6 april
19:30 uur - Janskerk

Muziekvespers in de Stille Week. 

De muziekvespers in de stille week vervallen helaas.

In plaats daarvan zal er via YouTube om 19.30 uur een vesper van een half uur worden uitgezonden.


dinsdag 7 april
19:30 uur - Janskerk

Muziekvespers in de Stille Week. 

De muziekvespers in de stille week vervallen helaas.

In plaats daarvan zal er via YouTube om 19.30 uur een vesper van een half uur worden uitgezonden.


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties