Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Vaste Vrijwillige Bijdrage / Actie Kerkbalans.


Actie Kerkbalans 2019

 

Stand per 15 november 2019           Stand per 3 januari 2020

Toegezegd:        Ontvangen:              Toegezegd:       Ontvangen:

€ 225.460,18      € 195.460,78           € 225.960,18     € 216.744,46

 

Dank voor alle betalingen. Het jaar 2019 ligt al weer achter ons en zoals u zelf kunt zien, staat er nog

€ 9.215,72 open.

Dat is jammer. Mocht u nog niet betaald hebben, wilt u dat dan alsnog zo spoedig mogelijk doen. Aanmanen vind ik niet leuk en het kost mij veel tijd. Tijd die ik nodig heb om de Actie Kerkbalans 2020 zo snel mogelijk in de administratie te krijgen. Graag uw medewerking! Hebt u daarover een vraag of hebt u een andere vraag, stel ze mij.

Contactgegevens:

Bankrekeningnummer PGM : NL47 RABO 0135 2998 53

Dit is een algemeen bankrekeningnummer voor alle betalingen aan de kerk, ook voor de aankoop van de collectemunten.

Kerkelijk ontvanger: Gabe Roodhart (email: ontvanger@pgmijdrecht.nl ).

Contactgegevens staan ook achter in de Kerkvaart onder “Colofon en adressen”.

 

Actie Quotum & Solidariteitskas 2019

 

De stand van de toezeggingen op 3 januari 2020 bedraagt € 11.147,50. Hartelijk dank voor het per post of zelf bezorgen van de formulieren en voor de betalingen.

Nieuwe toezeggingen en betalingen blijven altijd welkom.

Ook hier geldt “beter laat dan nooit”.

De opbrengst van 2019 is vrijwel gelijk aan die van 2018: € 11.173,50.

Dat is heel mooi. Nog mooier is het feit dat 2018 392 toezeggingen telde en 2019 inmiddels 411.

 

 

 

Actie Kerkbalans 2020

 

Tot en met 3 januari 2020 reeds € 5.268,50 ontvangen.

Hartelijk dank daarvoor. Zeker ook voor die gemeenteleden die jaar in jaar uit / maand in maand uit hun bijdragen met grote regelmaat en trouw overmaken.

 

Giften

Van een gemeentelid twee maal € 250,00 ontvangen, waarvan € 250,00 bestemd is voor het Jeugdwerk. Van een onbekende gever “N.N.” € 250,00 ontvangen.

Hartelijk dank voor deze ruimhartige extra bijdragen!

 

 

Kerkvaart

Een bedrag van € 5,00 en een bedrag van € 30,00 ontvangen. In 2019 is in totaal voor de Kerkvaart

€ 395,00 ontvangen.

Dank u wel voor uw blijken van waardering voor het vele werk dat in het maken en bezorgen van de Kerkvaart wordt gestoken.

 

 

Oud papier ophalen

Op 2 december 2019 is € 250,00 ontvangen. Het totaal in 2019 ontvangen bedrag komt daarmee op

€ 2.970,00.

Het bedrag ad € 250,00 staat voor precies 5.000 kilogram oftewel vijf ton en een vergoeding van € 0,05 per kilogram.

Heel veel dank aan onze vrijwilligers: door hun handen zijn die vijf ton gegaan!

 

 

Collectemunten

In 2019 is tot en met 31 december 2019 €16.978,00 ontvangen.

Dit is een stijging met ruim € 1.000,00 ten opzichte van 2018.

Het aantal transacties nam toe van 143 naar 157.

In 2020 is tot met 3 januari € 40,00 ontvangen.

In de Kerkvaart en op de web site vindt u hoe u bij Arie Oostenbrink en Kees van der Zijden collectemunten kunt kopen.

 

 

Incasseren in 2020

In het kader van de Actie Kerkbalans 2020 komt het voor dat gemeenteleden aangeven dat hun bijdragen in twaalf termijnen geïncasseerd mogen / moeten worden (januari tot en met december 2020). De toezeggingen krijg ik echter op een zodanig tijdstip binnen dat voor januari 2020 al niet meer kan worden geïncasseerd. Dat is jammer en vervelend. Maar het is niet anders. Het betekent dat die bedragen worden geïncasseerd in elf maanden (februari tot en met december 2020). Uiteraard komt er dan een ander maandbedrag uit. Bijvoorbeeld 12 x € 80,00 wordt dan 11 x € 87,27 (in december 2020 wordt een klein verschil van € 0,03 verrekend om precies op € 960,00 uit te komen).

Wilt u toch uw bijdrage in twaalf maanden laten incasseren? Dat kan, maar wilt u dat dan

vóór 20 januari 2020 apart aan mij doorgeven?

 

 

Mededeling incasso’s januari en februari 2020

Op 27 januari 2020 wordt geïncasseerd voor de kerkelijke bijdrage 2020 (Actie Kerkbalans 2020).

Dit geldt voor de gemeenteleden die de maand januari 2020 al eerder daarvoor aanwezen, bijvoorbeeld in het kader van hun Overeenkomst Periodieke Gift (OPG).

 

Op 25 februari 2020 wordt geïncasseerd voor de kerkelijke bijdrage 2020 (Actie Kerkbalans 2020).

Dit geldt voor de gemeenteleden die de maand februari 2020 aanwezen om hun bijdrage geheel of gedeeltelijk te laten incasseren.

 

Om te kunnen controleren of het incasseren door de Protestantse Gemeente Mijdrecht gebeurt, moet als Incassant-ID op uw bankafschrift zijn vermeld: NL98ZZZ302584821831.

 

 

Gabe Roodhart

Ontvanger Protestantse Gemeente Mijdrecht

 

 Testament, legaten en erfstellingen


Testament

 

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denkt u dan ook eens aan uw plaatselijke Protestantse Gemeente.

U bepaalt uiteraard zelf wie uw erfgenamen zijn, u kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht als uw (mede)erfgenaam benoemen.
Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.
Als u overweegt om de Protestantse Gemeente Mijdrecht in de toekomst te willen steunen kunt u dat laten vastleggen in een testament.

U kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht op twee manieren in uw testament opnemen, in de vorm van een legaat of door een erfstelling.
Een testament laat u opmaken door een notaris.

Hieraan zijn kosten verbonden.

Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

 

Legaten en Erfstellingen

 

Legaten

Een legaat is een duidelijk omschreven, bij name genoemd, onroerend goed of voorwerp, of een bepaald vaststaand geldbedrag dat aan iemand wordt nagelaten.

Degene die de goederen of het geld ontvangt heet een legataris.

Een legataris is geen erfgenaam en heeft ook geen erfgenaamrechten.
Wel moeten de erfgenamen de legaten binnen een bepaalde tijd afgeven aan de legataris.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht een legaat nalaat, dan wijst u een legataris aan via een legaatbepaling in uw testament.

Zorg ervoor dat u duidelijk laat omschrijven wie de ontvanger is en wat u precies wilt geven.

Een legaat van een bepaald goed kan ook in een codicil worden vastgelegd.

 

Een voorbeeldtekst voor een legaat is:
“Ik legateer (eventueel met kosten) en bepaal uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht een bedrag groot (EUR _________)”.

 

Erfstellingen

Bij een erfstelling benoemt u de Protestantse Gemeente Mijdrecht als erfgenaam voor een deel van de erfenis.

Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht tot (mede) erfgenaam benoemt, dan houdt dat in dat de Protestantse Gemeente Mijdrecht, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap.
U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.


Een voorbeeldtekst voor een erfstelling is:
“Ik benoem tot erfgenaam voor ….. deel de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht”.

 

 

Er zijn vele redenen om de kerk geld na te laten, bijv.:
• omdat de kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, veel mensen tot steun is,
• omdat de kerkelijke gemeente zich inzet voor de medemens door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben,

• omdat de Kerkenraad aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk,
• omdat de kerkgemeenschap probeert mensen, die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen, weer een menswaardig bestaan te bieden,
• omdat de kerk zich inzet voor onze samenleving in haar geheel,
• omdat de kerkelijke gemeente twee kerkgebouwen onderhoudt die mede bepalend zijn voor het dorpsbeeld van Mijdrecht.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.


Henk van Lonkhuyzen, penningmeester

tel.0297 - 28 61 85,

e-mail: henk.van.lonkhuyzen@ziggo.nl

 Kerkrentmeesterlijk Quotum en Solidariteitskas 2019Al enkele jaren houden wij in de maand oktober de actie Kerkrentmeesterlijk Quotum en Solidariteitskas.

Dit is een geheel andere actie dan de Actie Kerkbalans.

Bij de laatstgenoemde actie wordt jaarlijks de basis gelegd voor een gezonde financiële huishouding van onze gemeente.
De opbrengst van Actie Kerkbalans is volledig voor onze eigen gemeente en moet er voor zorgen dat de vaste kosten van de Protestantse Gemeente Mijdrecht betaald kunnen worden.
De opbrengst van de actie Kerkrentmeesterlijk Quotum en Solidariteitskas wordt ingezet om twee afdrachten te financieren waarvoor wij jaarlijks als plaatselijke kerk door de landelijke kerk worden aangeslagen.
Over onze inkomsten moeten wij jaarlijks een percentage (4,35%) aan het Landelijk Dienstencentrum van de Protestante Kerk afdragen.

De kerkelijke ordinantie geeft aan dat elke plaatselijke gemeente een verplichte financiële bijdrage verschuldigd is aan het landelijke werk.

Dit Kerkrentmeesterlijk Quotum wordt onder meer gebruikt voor gemeenteopbouw, begeleiding van predikanten,  scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk, oecumene, provinciaal kerkenwerk en het dienstencentrum zelf.

 

Daarnaast worden wij jaarlijks aangeslagen voor de Solidariteitskas.

Deze is bestemd voor gemeenten die ondersteuning op geestelijk of financieel gebied nodig hebben.

De Solidariteitskas kan, als een gemeente al het mogelijke zelf gedaan heeft, een overbrugging zijn.

Bovendien wordt de Solidariteitskas gebruikt voor activiteiten die niet door één gemeente op te brengen zijn.

 

Dit kan bijvoorbeeld bovenplaatselijk pastoraat zijn, zoals de koopvaardij, studentenpastoraat, dovenpastoraat of de start van een nieuwe kerk in een nieuwbouwwijk.

 


Wim Burger, secretaris

 Erediensten

zondag 26 januari
10:00 uur - Janskerk

Voorganger:   Ds. Elise Jansen

Muziek:          Martijn van de Weerd

 

 

 

 


zondag 26 januari
19:00 uur - Ontmoetingskerk - Wilnis (Dorpsstraat 20 Wilnis)

Taizéviering: PKN Ontmoetingskerk - Wilnis (Dorpsstraat 20 Wilnis)​

Muzikale begeleiding: Anja Kooistra (piano) en Margriet Lek (cello).


zondag 2 februari
10:00 uur - De Rank

Voorganger:   Ds. Erick Versloot

Muziek:          Wim de Penning

 

 


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

zaterdag 25 januari
19:30 uur - 20:30 uur - Maranatha, Vinkeveen Herenweg 207

'Week van Gebed' laatste volle week van januari (De Ronde Venen: 18 - 25 jan 2020) 

Interkerkelijke gebedsbijeenkomst 
Op diverse locaties in De Ronde Venen

 – Wees Welkom -
Inloop 19:15 uur, gebed van 19:30 – 20:30 uur


zondag 26 januari
- Gebouw Irene (naast de Janskerk).

Gevonden Voorwerpen!!!


zondag 26 januari
10:00 uur - Janskerk

Voorganger:   Ds. Elise Jansen

Muziek:          Martijn van de Weerd

 

 

 

 


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties