Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Vaste Vrijwillige Bijdrage / Actie Kerkbalans.


Actie Kerkbalans 2019

 

Stand per 10 mei 2019              Stand per 14 juni 2019

Toegezegd:       Ontvangen:            Toegezegd:       Ontvangen:

€ 221.117,18    € 107.909,39         € 223.961,18     € 135.612,66

 

Hartelijk dank voor de vele betalingen en negentien nieuwe toezeggingen!

Ook mijn dank voor het toezenden van toezeggingsformulieren via de post of door zelf te bezorgen aan mijn huisadres.

Toch mis ik nog steeds toezeggingen.

Graag uw aandacht hiervoor.

 

Mocht u vragen hebben, stel ze mij.

Contactgegevens:

Bankrekeningnummer

PGM : NL47 RABO 0135 2998 53

Dit is een algemeen bankrekeningnummer voor alle betalingen aan de kerk, ook voor de aankoop van de collectemunten.

Kerkelijk ontvanger: Gabe Roodhart (email: ontvanger@pgmijdrecht.nl)

Contactgegevens staan ook achter in de Kerkvaart onder “Colofon en adressen”.

 

 

Sponsoring ramen Kerkplein

Van gemeenteleden ontvangen € 100,00, € 500,00, € 100,00 en € 500,00. Hartelijk dank hiervoor.

 

 

Actie Kerkbalans 2020

Ontvangen € 250,00.

Dank!

Eerder betalen mag altijd.

Geen enkel bezwaar.

 

 

Actie Quotum & Solidariteitskas 2020

Ontvangen € 35,00.

Dank!

 

 

Kerkvaart

Ontvangen van meelezers € 5,00 (maandelijkse betaling) en € 100,00.

Fijn dat u op deze manier uw waardering laat blijken voor het vele werk dat door vrijwilligers in het tot stand komen en bezorgen / toezenden van de Kerkvaart wordt gestoken.

 

 

Oud papier ophalen

In 2019 tot nu toe € 1.307,00 “opgehaald”.

Het gaat niet alleen om geld, maar ook om hergebruik van materiaal.

Fijn dat we daar als kerk ook ons aandeel in hebben dank zij gemeenteleden die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken achter de ophaalwagen!  

 

 

Collectemunten

In 2019 is tot en met 14 juni € 7.073,50 ontvangen.

Overstappen op collectemunten?

Van harte aanbevolen!

Collectemunten worden niet via de Rabobank verwerkt.

Dat scheelt in de bankkosten.

In de Kerkvaart en op de website vindt u hoe u bij Arie Oostenbrink en Kees van der Zijden collectemunten kunt kopen.

 

 

Mededeling incasso’s mei, juni, juli en augustus 2019

Op 25 juni 2019, 25 juli 2019 en 26 augustus 2019 wordt geïncasseerd voor de kerkelijke bijdrage 2019 (Actie Kerkbalans 2019).

Dit geldt voor de gemeenteleden die de maanden mei, juni, juli of augustus 2019 aanwezen om hun bijdragen geheel of gedeeltelijk te laten incasseren.

 

Om te kunnen controleren of het incasseren door de Protestantse Gemeente Mijdrecht gebeurt, moet als Incassant-ID op uw bankafschrift zijn vermeld: NL98ZZZ302584821831.

 

 

Gabe Roodhart

Ontvanger Protestantse Gemeente Mijdrecht

 Testament, legaten en erfstellingen


Testament

 

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denkt u dan ook eens aan uw plaatselijke Protestantse Gemeente.

U bepaalt uiteraard zelf wie uw erfgenamen zijn, u kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht als uw (mede)erfgenaam benoemen.
Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.
Als u overweegt om de Protestantse Gemeente Mijdrecht in de toekomst te willen steunen kunt u dat laten vastleggen in een testament.

U kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht op twee manieren in uw testament opnemen, in de vorm van een legaat of door een erfstelling.
Een testament laat u opmaken door een notaris.

Hieraan zijn kosten verbonden.

Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

 

Legaten en Erfstellingen

 

Legaten

Een legaat is een duidelijk omschreven, bij name genoemd, onroerend goed of voorwerp, of een bepaald vaststaand geldbedrag dat aan iemand wordt nagelaten.

Degene die de goederen of het geld ontvangt heet een legataris.

Een legataris is geen erfgenaam en heeft ook geen erfgenaamrechten.
Wel moeten de erfgenamen de legaten binnen een bepaalde tijd afgeven aan de legataris.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht een legaat nalaat, dan wijst u een legataris aan via een legaatbepaling in uw testament.

Zorg ervoor dat u duidelijk laat omschrijven wie de ontvanger is en wat u precies wilt geven.

Een legaat van een bepaald goed kan ook in een codicil worden vastgelegd.

 

Een voorbeeldtekst voor een legaat is:
“Ik legateer (eventueel met kosten) en bepaal uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht een bedrag groot (EUR _________)”.

 

Erfstellingen

Bij een erfstelling benoemt u de Protestantse Gemeente Mijdrecht als erfgenaam voor een deel van de erfenis.

Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht tot (mede) erfgenaam benoemt, dan houdt dat in dat de Protestantse Gemeente Mijdrecht, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap.
U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.


Een voorbeeldtekst voor een erfstelling is:
“Ik benoem tot erfgenaam voor ….. deel de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht”.

 

 

Er zijn vele redenen om de kerk geld na te laten, bijv.:
• omdat de kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, veel mensen tot steun is,
• omdat de kerkelijke gemeente zich inzet voor de medemens door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben,

• omdat de Kerkenraad aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk,
• omdat de kerkgemeenschap probeert mensen, die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen, weer een menswaardig bestaan te bieden,
• omdat de kerk zich inzet voor onze samenleving in haar geheel,
• omdat de kerkelijke gemeente twee kerkgebouwen onderhoudt die mede bepalend zijn voor het dorpsbeeld van Mijdrecht.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.


Henk van Lonkhuyzen, penningmeester

tel.0297 - 28 61 85,

e-mail: henk.van.lonkhuyzen@ziggo.nl

 Erediensten

zondag 25 augustus
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:   Ds. Erick Versloot

Muziek:          Wim de Penning

 

 

 


zondag 1 september
19:00 uur - De Rank te Mijdrecht

Welkomstdienst

thema: de zevende hemel

voorganger: Mirjam Vos

muzikale medewerking: het gemeenteorkest o.l.v. Anita Vos


zondag 8 september
19:00 uur - Janskerk

Songs of Praise 

 


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

woensdag 21 augustus
09:30 uur - De Rank te Mijdrecht

Zomerschool 2019

Klik hier voor het complete programma....


zondag 25 augustus
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:   Ds. Erick Versloot

Muziek:          Wim de Penning

 

 

 


zondag 25 augustus
14:30 uur - 16:30 uur - De Rank te Mijdrecht

Even niks te doen vanmiddag?​


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties