Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Vaste Vrijwillige Bijdrage / Actie Kerkbalans.


Actie Kerkbalans 2019

 

Stand per 16 augustus 2019  Stand per 13 september 2019

   Toegezegd:     Ontvangen:       Toegezegd:         Ontvangen:

€ 223.891,18   € 161.055,47     € 225.005,18     € 173.380,24

 

Hartelijk dank voor de vele betalingen.

Ik mis nog steeds toezeggingen.

Graag uw aandacht hiervoor.

 

 

Mocht u vragen hebben, stel ze mij.

Contactgegevens:

Bankrekeningnummer

PGM : NL47 RABO 0135 2998 53

Dit is een algemeen bankrekeningnummer voor alle betalingen aan de kerk, ook voor de aankoop van de collectemunten.

Kerkelijk ontvanger: Gabe Roodhart (email: ontvanger@pgmijdrecht.nl)

Contactgegevens staan ook achter in de Kerkvaart onder “Colofon en adressen”.

 

 

Sponsoring ramen Kerkplein

Van een gemeentelid € 50,00 ontvangen voor dit doel.

Hartelijk dank! Het totaal komt hiermee op € 1.250,00.

 

Oud papier ophalen

Op 4 september is € 263,00 ontvangen.

Het totaal van 2019 is tot nu toe € 2.092,00.

Dank aan onze vrijwilligers achter de ophaalwagen.

In augustus hebben zij in verband met de vakantieperiode ook nog een een tweede wijk gelopen!    

 

Collectemunten

In 2019 is tot en met 13 september €10.668,50 ontvangen.

In de Kerkvaart en op de web site vindt u hoe u bij Arie Oostenbrink en Kees van der Zijden collectemunten kunt kopen.

 

Mededeling incasso’s oktober 2019

Op 25 oktober 2019 wordt geïncasseerd voor de kerkelijke bijdrage 2019 (Actie Kerkbalans 2019).

Dit geldt voor de gemeenteleden die de maand oktober2019 aanwezen om hun bijdragen geheel of gedeeltelijk te laten incasseren.

Op 25 oktober 2019 kan ook worden geïncasseerd voor de dan lopende Actie Quotum & Solidariteitskas 2019.

 

Om te kunnen controleren of het incasseren door de Protestantse Gemeente Mijdrecht gebeurt, moet als Incassant-ID op uw bankafschrift zijn vermeld:

NL98ZZZ302584821831.

 

 

Gabe Roodhart

Ontvanger Protestantse Gemeente Mijdrecht

 

 Kerkrentmeesterlijk Quotum en Solidariteitskas 2019Al enkele jaren houden wij in de maand oktober de actie Kerkrentmeesterlijk Quotum en Solidariteitskas.

Dit is een geheel andere actie dan de Actie Kerkbalans.

Bij de laatstgenoemde actie wordt jaarlijks de basis gelegd voor een gezonde financiële huishouding van onze gemeente.
De opbrengst van Actie Kerkbalans is volledig voor onze eigen gemeente en moet er voor zorgen dat de vaste kosten van de Protestantse Gemeente Mijdrecht betaald kunnen worden.
De opbrengst van de actie Kerkrentmeesterlijk Quotum en Solidariteitskas wordt ingezet om twee afdrachten te financieren waarvoor wij jaarlijks als plaatselijke kerk door de landelijke kerk worden aangeslagen.
Over onze inkomsten moeten wij jaarlijks een percentage (4,35%) aan het Landelijk Dienstencentrum van de Protestante Kerk afdragen.

De kerkelijke ordinantie geeft aan dat elke plaatselijke gemeente een verplichte financiële bijdrage verschuldigd is aan het landelijke werk.

Dit Kerkrentmeesterlijk Quotum wordt onder meer gebruikt voor gemeenteopbouw, begeleiding van predikanten,  scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk, oecumene, provinciaal kerkenwerk en het dienstencentrum zelf.

 

Daarnaast worden wij jaarlijks aangeslagen voor de Solidariteitskas.

Deze is bestemd voor gemeenten die ondersteuning op geestelijk of financieel gebied nodig hebben.

De Solidariteitskas kan, als een gemeente al het mogelijke zelf gedaan heeft, een overbrugging zijn.

Bovendien wordt de Solidariteitskas gebruikt voor activiteiten die niet door één gemeente op te brengen zijn.

 

Dit kan bijvoorbeeld bovenplaatselijk pastoraat zijn, zoals de koopvaardij, studentenpastoraat, dovenpastoraat of de start van een nieuwe kerk in een nieuwbouwwijk.

 

In de week van 14 oktober zult u een brief ontvangen, waarin u gevraagd wordt om per lid een bijdrage van € 17,50 voor bovenstaande twee landelijke afdrachten te geven.

 

Wij zoeken voor de week van 14 oktober gemeenteleden die willen helpen de brieven te bezorgen.

U hoeft ze alleen in de bus te doen (dus niet aanbellen en weer ophalen).

 

U kunt zich opgeven bij Henk van Lonkhuyzen.
Dat kan telefonisch (0297 - 28 61 85) of per e-mail:
(henk.van.lonkhuyzen@ziggo.nl).

 

Helpt u ook mee?

 

Hartelijk dank.


Wim Burger, secretaris

 Testament, legaten en erfstellingen


Testament

 

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denkt u dan ook eens aan uw plaatselijke Protestantse Gemeente.

U bepaalt uiteraard zelf wie uw erfgenamen zijn, u kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht als uw (mede)erfgenaam benoemen.
Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.
Als u overweegt om de Protestantse Gemeente Mijdrecht in de toekomst te willen steunen kunt u dat laten vastleggen in een testament.

U kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht op twee manieren in uw testament opnemen, in de vorm van een legaat of door een erfstelling.
Een testament laat u opmaken door een notaris.

Hieraan zijn kosten verbonden.

Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

 

Legaten en Erfstellingen

 

Legaten

Een legaat is een duidelijk omschreven, bij name genoemd, onroerend goed of voorwerp, of een bepaald vaststaand geldbedrag dat aan iemand wordt nagelaten.

Degene die de goederen of het geld ontvangt heet een legataris.

Een legataris is geen erfgenaam en heeft ook geen erfgenaamrechten.
Wel moeten de erfgenamen de legaten binnen een bepaalde tijd afgeven aan de legataris.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht een legaat nalaat, dan wijst u een legataris aan via een legaatbepaling in uw testament.

Zorg ervoor dat u duidelijk laat omschrijven wie de ontvanger is en wat u precies wilt geven.

Een legaat van een bepaald goed kan ook in een codicil worden vastgelegd.

 

Een voorbeeldtekst voor een legaat is:
“Ik legateer (eventueel met kosten) en bepaal uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht een bedrag groot (EUR _________)”.

 

Erfstellingen

Bij een erfstelling benoemt u de Protestantse Gemeente Mijdrecht als erfgenaam voor een deel van de erfenis.

Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht tot (mede) erfgenaam benoemt, dan houdt dat in dat de Protestantse Gemeente Mijdrecht, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap.
U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.


Een voorbeeldtekst voor een erfstelling is:
“Ik benoem tot erfgenaam voor ….. deel de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht”.

 

 

Er zijn vele redenen om de kerk geld na te laten, bijv.:
• omdat de kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, veel mensen tot steun is,
• omdat de kerkelijke gemeente zich inzet voor de medemens door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben,

• omdat de Kerkenraad aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk,
• omdat de kerkgemeenschap probeert mensen, die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen, weer een menswaardig bestaan te bieden,
• omdat de kerk zich inzet voor onze samenleving in haar geheel,
• omdat de kerkelijke gemeente twee kerkgebouwen onderhoudt die mede bepalend zijn voor het dorpsbeeld van Mijdrecht.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.


Henk van Lonkhuyzen, penningmeester

tel.0297 - 28 61 85,

e-mail: henk.van.lonkhuyzen@ziggo.nl

 Erediensten

vrijdag 18 oktober
15:00 uur - De Kom

Viering in De Kom

Voorganger is vandaag Mw. Helma Teusink-Meijer en Janny Ekema zorgt voor de muziek.

 


zondag 20 oktober
10:00 uur - Janskerk

Voorganger: Ds. Elise Jansen

Muziek:       Couzijn van Leeuwen

Doopdienst

 


zondag 27 oktober
10:00 uur - De Rank

Voorganger:   Ds. Arianne Geudeke

Muziek:          Wim de Penning

 

 


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

donderdag 17 oktober
20:00 uur (Vanaf 19:45 uur koffie/thee). - ‘De Morgenster’ Herenweg 253 te Vinkeveen

ZIN IN FILM

The Danish Girl uit 2015.


vrijdag 18 oktober
15:00 uur - De Kom

Viering in De Kom

Voorganger is vandaag Mw. Helma Teusink-Meijer en Janny Ekema zorgt voor de muziek.

 


zondag 20 oktober
-

Uiterste inleverdatum kopij voor Kerkvaart die op 31 oktober​ 2019​ zal verschijnen.


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties