Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Vacatures en Oproepen.


Doel van deze pagina.

 

Omdat er voor diverse functies of activiteiten nog mensen gezocht worden kan op deze pagina (ter beoordeling van de webmaster en eventueel in overleg met de scriba) een oproep geplaatst worden onder het motto: "Hoe meer mensen het weten des te groter is de kans dat er iemand zich geroepen voelt ....."

Mocht er iets zijn waarvan U denkt dat dat op deze pagina geplaatst zou kunnen worden dan verzoeken wij U dit, met vermelding van een contactadres, te mailen naar webmaster@pgmijdrecht.nl

 

----------
Programma zomerschool 2018


Zomerschool 2018: driedaagse de Bilt, Abcoude en Woerdense Verlaat / Kockengen


Ooit stond Dirk Jan Warnaar aan de wieg van een mooi Mijdrechts kroonjuweel: de Zomerschool.

Graag willen wij deze activiteit voortzetten en hebben we drie woensdagen ingevuld tijdens de zomer, steeds met een programma op een mooie en afwisselende locatie dat zowel leerzaam, gezellig, ontspannen als soms ook een beetje muzikaal is.

Tijdens de Zomerschool is een ieder van harte welkom!


Het basisprogramma (onder voorbehoud) ziet in grote lijnen zo uit:

 

Lees verder...

 
Uw talenten worden nog steeds gevraagd


Op zoek naar talent
Dankbaar zijn we met zoveel mensen die een functie hebben binnen onze kerk of af en toe iets voor ons doen.
Maar op belangrijke plaatsen binnen de kerkenraad ontstaan vacatures. We wisselen op gezette tijden. Dat is goed, want het voorkomt ‘vastroesten’.

 

We zijn weer op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Ook op andere plekken kunnen we nieuwe mensen gebruiken.
Het benaderen van mensen om deze vacatures te vervullen vergt veel energie. Vaak horen we “nee” of “nu niet”.

 

Graag zouden we in september toch weer met een voltallige bezetting beginnen.
Daarom doen we een klemmend beroep op u om nog eens na te denken of u iemand kent die iets in de kerk zou willen of kunnen doen óf dat u zelf iets wilt of kunt doen voor onze kerk.

U zegt niet meteen “ja”. We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.
We zoeken in ieder geval ouderlingen en diakenen, waaronder een voorzitter voor de kerkenraad, een voorzitter voor de diaconie en een penningmeester voor de diaconie.
Ook helpende handjes zijn welkom om af en toe een beroep op te doen, bijvoorbeeld voor koffieschenken, schoonmaak, onderhoud.

Of misschien kunt u ons helpen op financieel vlak door een deel van de administratie te doen. Of u wilt de diaconie ondersteunen op het gebied van zending en werelddiaconaat? Iets in het jeugdwerk? De beamer bedienen? Collectant worden? …..

 

Laat ons weten wie ú geschikt acht voor een functie in de kerk of kerkenraad via de uitgedeelde antwoordformulieren!

Natuurlijk mag u uzelf ook opgeven. Graag zelfs!


Namens de kerkenraad alvast hartelijk dank !
Christiaan Roodhart (voorzitter)

 
Foto's van kerken in Europa


Maak deze vakantie eens een foto waaruit de diversiteit van kerken en het kerkelijk leven in Europa blijkt.

U kunt de foto’s t/m zaterdag 25 augustus per e-mail met een korte toelichting sturen naar het redactieadres van Kerkvaart: kerkvaart@pgmijdrecht.nl onder vermelding van “Open Monumentendag in Europa”.

Van de foto’s wordt een tentoonstelling gemaakt die te zien zal zijn met Open Monumentendag (8 september) en Startzondag (9 september) in de Janskerk.

Voor meer informatie: zie Kerkvaart van eind juni.
Wilt u meehelpen bij het samenstellen van de tentoonstelling?

Stuur dan een berichtje naar ineke.bams@live.nl.
Daar kunt u ook terecht voor vragen.
Uit de weekbrief van 3 juni...


Mededeling
Ruim 2 weken geleden heb ik een tia gehad.

Allerlei onderzoeken hebben geen oorzaak kunnen vinden en gelukkig ondervind ik er weinig last van.

Ik typ wat moeilijker en dat is niet echt handig voor een scriba en ik merk dat rust me goed doet.

De komende zomermaanden ga ik dan ook proberen om het heel rustig aan te doen.

 

Wilt u iets doorgeven of vragen aan de kerkenraad, dan kunt u deze maanden terecht bij Christiaan Roodhart, preses@pgmijdrecht.nl


In september hoop ik dan weer gewoon te kunnen meedraaien.


Cobien van Koeverden Brouwer,
scriba
Uw talenten worden gevraagd


In de Kerkvaart van april las u over de vacatures binnen de kerkenraad die we willen vervullen.
Gelukkig zijn er al mensen die hebben toegezegd een ambt te vervullen.

Ook zijn er nog mensen aan het nadenken, maar we missen nog mensen.
Wist u dat we ook regelmatig mensen zoeken voor hand- en spandiensten of commissies, zoals ZWO?

 

Volgende week zondag delen we daarom briefjes uit waarop u namen voor mogelijk ambtsdragers kunt noteren, uw interesse kunt aangeven voor een bepaalde vacature of belangstelling kunt tonen voor  concrete taken.

Als u misschien nu geen tijd hebt, maar volgend jaar wel: Laat het ons weten!

 

We hopen op uw ruimhartige medewerking om onze gemeente draaiende te houden!

 

Namens de kerkenraad,
Christiaan Roodhart (voorzitter)

 
NBG en Huis van Belle maken Bijbel voor tienermeiden


Veel christelijke tienermeiden willen graag elke dag bijbellezen, maar vaak lukt dat niet: ze vinden de Bijbel ingewikkeld en ze hebben het druk.

Dat blijkt uit een enquête van Huis van Belle.

 

Op 18 mei verschijnt de ‘Belle Bijbel’, een gezamenlijke uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en Huis van Belle.
De ‘Belle Bijbel’ is de complete Bijbel in Gewone Taal met 100 themapagina’s in kleur.
Prijs: € 29,50.

 

Vanaf 18 mei verkrijgbaar in de boekhandel en in de bijbelwebshop van het NBG.
PrivacywetgevingDe informatie hierover vanuit de landelijke kerk is ontvangen.

Wat de exacte consequenties zijn voor onze gemeente, website, Kerkvaart, ledenadministratie wordt inmiddels uitgewerkt.

 

U hoort er binnenkort meer over.
De goedkeuring van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken is er!


Overgenomen uit de Kerkvaart  van juni 2018:

 

Kerkplein, toestemming CCBB


Toen de interne besluitvorming afgerond was, hebben we toestemming gevraagd aan het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken, het CCBB. (Nu de nieuwe kerkorde van kracht is geworden, is de R van regionaal veranderd in de C van classicaal.)

Het CCBB is in de aanvraag om toestemming op de hoogte gebracht van alles wat er rondom het kerkplein gebeurd is in het afgelopen jaar.
Zij beoordelen dan of ‘de procedure, die in een dergelijk proces binnen een gemeente moet worden gevolgd, is gevolgd’.

 

Het CCBB heeft vastgesteld, dat dat het geval is en zij geven toestemming tot verkoop van het perceel.

 

En daarmee is het voorbehoud aan de intentieafspraken tussen de burgerlijke gemeente, projectontwikkelaar Hoorne en onze gemeente vervallen en kunnen de plannen verder uitgewerkt worden.

 

Cobien van Koeverden Brouwer, scriba

 

 
Vrijwilligersavond op vrijdag 22 juni .....


Vrijwilligersavond op vrijdag 22 juni


Ook dit jaar nodigen we alle vrijwilligers in de kerk uit voor een gezellige ontmoeting als afsluiting van dit seizoen.

Jullie zijn op 22 juni vanaf 21.00 uur van harte welkom in De Rank.

 

Wat je ook doet, eens per jaar, eens per maand, eens per week, het maakt niet uit, iedereen die zich zo af en toe of vaker inzet voor onze gemeente is van harte welkom!

 

Via de taakgroepen ontvangen de vrijwilligers van die taakgroep een uitnodiging.

Doe je mee in meer taakgroepen, dan krijg je er dus meer.

Maar ook als je onverhoopt geen uitnodiging krijgt en je bent wel betrokken bij het een of ander in onze gemeente, ook van harte welkom!

En laat even weten wanneer je geen uitnodiging kreeg, want iedereen hoort bij de een of de andere taakgroep.

 

Vorig jaar was het een gezellige avond met zo’n 80 mensen.
Voel je welkom, graag tot de 22e!


Monique Strubbe, Ans Heikens, Karin van der Wal, Erna ter Wee, Reina Zaal, en Cobien van Koeverden Brouwer.
Over het Kerkplein.....


Overgenomen uit de Kerkvaart  van mei 2018:

 

U hebt het al kunnen lezen in de laatste weekbrief:

in de laatste paar weken heeft het overleg tussen onze gemeente, projectontwikkelaar Hoorne en de burgerlijke gemeente tot overeenstemming geleid.

Voortdurend waren er nog punten, waarover de onderhandelaars verder wilden praten en dat heeft tot een mooi resultaat geleid.

We meldden u al eerder, dat de ronding van de aanbouw op het kerkplein 2 meter achteruit zal gaan, waardoor het plein royaler wordt.

 

In de laatste onderhandelingen is ook nog vastgelegd dat er op die kleinere aanbouw binnen een straal van 5 meter geen apparaten als airconditioning en dergelijke komen te staan.

Dat is goed voor het zicht.

 

 

Besluit

De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters zijn het eens: met dit resultaat kan het betrokken deel van het kerkplein verkocht worden.

En hiermee is de interne besluitvorming afgerond en is er dus nu een definitief besluit.

We zijn ons ervan bewust, dat niet iedereen hier gelukkig mee zal zijn, maar we hopen dat dit besluit toch aanvaard zal worden.

En dat we één blijven, ook al zijn we het hierover niet met elkaar eens.

Zoals al eerder gezegd: het is onze hoop, wens en gebed, dat het besluit mag dienen tot opbouw van onze kerk- en dorpsgemeenschap.

Een aantal ‘intentie afspraken’ met Hoorne en de burgerlijke gemeente gaat binnenkort getekend worden, of is mogelijk al getekend als u dit leest.

 

 

Toestemming nodig

Aan deze ‘intentie afspraken’ is de ontbindende voorwaarde verbonden, dat de landelijke kerk hiermee instemt.

Daarom moeten we toestemming vragen aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Dat gaan we nu doen.

 

 

Het vervolg

De ‘intentie afspraken’ moeten verder uitgewerkt worden en gaan leiden tot een leveringsacte, een anterieure overeenkomst en diverse andere overeenkomsten.

De drie partijen werken daar gezamenlijk aan verder, ieder moet ervoor zorgen dat de eigen toezeggingen gerealiseerd kunnen worden.

Daar gaat nog wel wat tijd overheen.

 

 

Tekeningen inzien

De kerkrentmeesters zullen zorgen voor een inloop-/informatieavond, waarop u de nieuwe tekeningen kunt zien.

De datum wordt nog via de weekbrief en de website bekendgemaakt. *** (zie onderaan)

 

 

Dank

We zijn al diegenen die de onderhandelingen hebben gevoerd, Guus van Acker, Jan van Walraven, Ton Blom, Piet Voorwinden, Erik de Ruiter, Wim Burger en Wijnand Gille zeer dankbaar voor hun inzet en geduld in deze hele procedure.

Zij hebben veel bereikt en er komt - ook door de kritische blik van gemeenteleden - een mooi kerkplein voor de deur van de Janskerk.

We wensen de kerkrentmeesters en allen die hen gaan bijstaan, alle goeds toe bij alles wat er nog gebeuren moet.

Ook dank aan alle kerkenraadsleden, met name die van de kleine kerkenraad, zij hebben zich het afgelopen seizoen veel beziggehouden met het kerkplein.

Met elkaar, de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters zijn we tevreden met het resultaat.

 

Cobien van Koeverden Brouwer, scriba

 

*** Opmerking van de webmaster:

Inmiddels is de datum van de een inloop-/informatieavond, waarop u de nieuwe tekeningen kunt zien bekend: 1 mei om 19:00 uur in gebouw Irene!

 
Over het Kerkplein.....


Overgenomen uit de Weekbrief van 22 april 2018:

 

Bericht over het kerkplein


In de laatste paar weken heeft het overleg tussen onze gemeente, projectontwikkelaar Hoorne en de burgerlijke gemeente tot overeenstemming geleid.

Met dit resultaat kan een deel van het kerkplein verkocht worden.

Er is nu een definitief besluit van kerkrentmeesters en kerkenraad.

 

Het was de bedoeling dat u als leden van onze gemeente als eersten hierover geïnformeerd zouden worden met dit bericht op deze weekbrief en in de Kerkvaart die deze week verschijnt.

Maar dat liep afgelopen week wat anders, het was toch al bekend geworden.

Soms gebeuren zulke dingen.


Korte samenvatting: De afstand van de deur van de kerk tot de ronding wordt 18, 7 meter; de ronding gaat 2 meter achteruit ten opzichte van de eerdere plannen, er wordt dus minder van het kerkplein verkocht.

De parkeerplaatsen komen nu op de plaats van het FDC-gebouw dat afgebroken wordt.

En langs de begraafplaats komt een doorgang, zodat ieder gemakkelijk van het Haitsmaplein naar de kerk kan lopen.

De Janskerk gaat zo meer deel uitmaken van het centrum van Mijdrecht en krijgt meer uitstraling.

 

De onderhandelaars hebben er hard aan gewerkt om dit bereiken, gesteund door allerlei ideeën en opmerkingen uit de gemeente, ook van diegenen die moeite hebben met deze verkoop.
De kerkrentmeesters zullen zorgen voor een inloopavond, waar u de nieuwe tekeningen kunt zien.

De datum wordt nog via de weekbrief en de website bekendgemaakt.

Meer informatie vindt u in de Kerkvaart, die deze week verschijnt.

 

Cobien van Koeverden Brouwer,
scriba​

 
Nieuwe ambtsdragers


Het zoeken van nieuwe ambtsdragers gaat gestaag door.
Dank voor uw reacties en de namen die u genoemd hebt, en als u nog iemand wilt voordragen of zelf wel een periode mee wilt doen, laat het weten!


Cobien van Koeverden Brouwer, scriba
scriba@pgmijdrecht.nl

 
Ga jij ook mee op jeugdkamp? (groep 4 t/m 8)


Hallo allemaal!
Het is alweer een jaar geleden en wellicht heb je je al afgevraagd: waar blijft nou toch dat leuke jeugdkamp?
Wees gerust, ook dit jaar houden we een jeugdkamp, dit keer niet in mei maar in september.
We hebben een prachtige kampeerboerderij gevonden vlakbij Ermelo waar werkelijk van alles te doen is.

 

We vertrekken op vrijdag 14 september om 19.00 uur naar Ermelo en op zondag 16 september rond 16.00 uur zijn we weer terug.

De kosten bedragen € 40 per deelnemer.

 

Zit je in september in groep 4, 5, 6, 7 of 8 van de basisschool en heb je ook zin in dit fantastische weekend?

Meld je dan aan.


Het aanmeldingsformulier kun je opvragen bij Sandra Blankestijn via: sandra_bas@msn.com.

 

We hopen op een grote groep kinderen zodat we er een mooi weekend van kunnen maken.


Sandra Blankestijn
Gezocht: lieve oppas opa’s/oma’s/ooms/tantes/ vaders/moeders…Voor de crèche zijn we hard op zoek naar lieve oppas.

We zijn al erg geholpen als u 1 of 2 keer per half jaar tijdens de ochtenddienst op onze jongste gemeenteleden wilt passen.
Ook zijn we hard op zoek naar tieners die willen helpen.

 

Lijkt het u/je leuk?

 

Meer informatie en/of aanmelden kan bij Aline Bakker.
Aline Bakker 0297 - 263121
alinebakkerdg@gmail.com

 
Ga jij ook mee op het tienerkamp?​ (Voor tieners tussen de 12 en 18 jaar)


Hallo tieners!
Het is alweer een jaar geleden en wellicht heb je je al afgevraagd: waar blijft nou toch dat leuke tienerkamp?
Wees gerust, ook dit jaar houden we een tienerkamp, dit keer niet in mei maar in september.

 

We hebben een prachtige boerencamping gevonden vlakbij Nieuwkoop waar werkelijk van alles te doen is.
Niets moet en van alles kan, laten we met z’n allen een weekend gaan genieten van allerlei leuke activiteiten, maar vooral ook veel lol maken met elkaar.

 

We vertrekken op vrijdag 14 september om 19.00 uur naar Nieuwkoop en op zondag 16 september rond 16.00 uur zijn we weer terug.

De kosten bedragen € 40 per deelnemer.

 

Ben je tussen de 12 en 18 jaar en heb je ook zin in dit fantastische weekend?

Meld je dan aan.

Het aanmeldingsformulier kun je opvragen bij Jos Noordam via: karinenjos.noordam@google.com.

 

We hopen op een grote groep tieners zodat we er een mooi weekend van kunnen maken.


Jos, Aline, Maarten, Pieter en Erik
Adressering


Hoe wilt u aangeschreven worden?


We krijgen allemaal wel eens post die verkeerd geadresseerd is, of waarop onze naam niet goed is geschreven.

Of de post is voor de heer … maar gericht aan mevrouw …

Je kunt dat als vervelend ervaren of het kan je niet schelen.


Om een goede administratie te hebben en voor diegenen die daar belang aan hechten, zou ik het fijn vinden als u aan mij laat weten dat de tenaamstelling van de post die u van de kerk ontvangt niet goed is.
We hebben net allemaal een brief ontvangen in verband met de Actie Kerkbalans 2018.

Wellicht is een verkeerde adressering u toen al opgevallen en ligt het nog vers in uw geheugen.

 

Kortom, als er iets gewijzigd moet worden in uw adres op de post die u vanuit de kerk ontvangt, laat het mij weten!

Ik probeer het dan aan te passen.

U kunt hiervoor mailen naar: gpdejong@ziggo.nl of bellen naar Jolanda de Jong, tel. 0297 - 28 63 20.
Vermeld dan a.u.b. uw naam, geboortedatum en het juiste adres.


Jolanda de Jong-Schuitema,

Kerkelijk Bureau


 
Nieuwe ambtsdragersHet kan zijn dat u een dezer dagen gebeld wordt met de vraag, of u ook wat tijd zou willen besteden aan het werk in de kerk.

Er komen nogal wat vacatures, en we zijn dan ook hard op zoek.
Voordeel van wat meer vacatures is, dat je ook kunt kiezen wat het beste bij je past, wat je het leukste zou vinden om te doen.

Diaken of kerkrentmeester, voorzitter of penningmeester, uitvoerend bezig zijn of mee besturen, er is keus genoeg!

 

U kunt ook zelf laten weten dat u wel wat tijd hiervoor hebt, dan komen we graag met u praten!

En als u anderen wilt voordragen, graag!

Samen kunnen we ervoor zorgen, dat we ook volgend seizoen weer met een volledige groep werken voor de kerk.


Cobien van Koeverden Brouwer, scriba
scriba@pgmijdrecht.nl

 
Gezocht: Kinder- en Tienerkerkleiding!De Kinderkerk is op zoek naar mensen die de Kinderkerk willen komen versterken.

Interesse?

Spreek de Kinderkerkleiding aan of mail naar christiaanenmarieke@gmail.com

 

De Tienerkerk heeft na de zomervakantie ook versterking nodig, er komen drie (!) plekken vrij.

Stuur een berichtje naar lroodhart@gmail.com of spreek een van ons aan als je meer wilt weten.
Belijdenis doen....


Belijdenis doen

 

...waarom eigenlijk niet?!

 

Wil je meer werk van je geloof maken?

Heb je zoveel vragen rondom geloof, dat antwoorden welkom zijn?

Zou je met anderen willen praten over wat nu echt belangrijk is?

 

Lees hier verder ...
Mensen, we zijn in nood!


Al eerder hebben wij als kerkrentmeesters een oproep gedaan voor nieuwe aanwas in ons college.
Om alles goed te laten verlopen in onze beide kerkgebouwen, een dak boven ons hoofd te houden na de afgelopen stormen, ons allen een veilige en prettige plaats te bieden, zijn wij als kerkrentmeesters druk bezig.

Eigenlijk te druk.
We willen de boel goed laten draaien en daarvoor hebben wij dringend meer mensen nodig.

 

De lege plek van Ton Blom is helaas nog niet opgevuld en komend seizoen zullen er weer wisselingen zijn.
Dus nogmaals de vraag: Ken jij iemand of ben je zelf misschien een welkome aanvulling voor ons college, dan horen wij dat graag.
Graag zullen wij met jou dan van gedachten wisselen over de taken die je eventueel kunt doen.


Beste mede-gemeenteleden, we wachten met smart op jullie.
Want het is al vaker gezegd: ”Vele handen maken licht werk”!


Karin van der Wal
karinvanderwal60@gmail.com

 
Over het kerkplein


 

In de Nieuwe Meerbode stond onlangs een interview met een aantal kerkleden over het kerkplein.

Dit verhaal is niet het verhaal van de kerkenraad.

 

U hebt dat laatste al kunnen lezen in de Kerkvaart van oktober, en in de komende Kerkvaart zullen we nogmaals uitgebreid ingaan op allerlei aspecten van het plan.

Mocht u daar niet op willen wachten, dan kunt u dat gedeelte uit de Kerkvaart van oktober ook opvragen bij scriba@pgmijdrecht.nl.

 

Cobien van Koeverden Brouwer,

scriba

 
Wat kan er af en wat moet blijven staan?


Graag zou ik van betrokkenen horen of oproepen die op deze site staan nog relevant zijn of dat er al in is voorzien!

 

Het kan natuurlijk ook dat er oproepen tijdelijk verwijderd worden omdat ze al (te) lang op de website staan en tzt weer teruggeplaatst moeten worden omdat de behoefte dan weer aanzienlijk groter is......

 

Ik hoor graag van jullie,

 

Met vriendelijke groet,

 

Cor Boer

Webmaster

webmaster@pgmijdrecht.nl

 
Zondagsrijders


 

Zondagsrijders hebben een slechte naam omdat ze vaak slecht rijden en met een slakkengangetje over de weg kruipen.

Zo niet de chauffeurs die op zondagmorgen mensen naar de Janskerk of De Rank rijden.

Wij zijn heel blij met onze zondagsrijders die in alle vroegte de Venen rond rijden om mensen uit de diverse kernen van onze gemeente op te halen die anders de kerkdienst niet zouden kunnen bijwonen.

Op dit moment zijn er veertien vrijwilligers voor deze dankbare taak.

 

In Kerkvaart vindt u in het overzicht kerkdiensten bij iedere morgendienst de naam en het telefoonnummer van de dienstdoende autorijder.

Bel, indien u opgehaald wilt worden, uiterlijk zondagmorgen om 9 uur, de autorijder.

 

Krijgt u geen gehoor, bel dan met Gerrit de Pater (telefoon 0297 286474 of 06 53199856) of, als deze niet bereikbaar is, Jan Verboom (telefoon 281463 / 06 30433850).

Gerrit of Jan zorgt er dan voor dat u wordt opgehaald.

Schroom niet om te bellen.

Wij rijden met veel plezier voor u!

 

Wim Schipper
coördinator autorijders

 
Herhaalde oproep verpleegkundige/EHBO-er/medicus


Uit Kerkvaart van November 2017:

 

Inmiddels hebben zich al vijf mensen aangemeld!

Toch zien wij dit aantal graag verdubbeld om een goed rooster te kunnen opstellen.

Misschien trekt het aanbod van de gemeente De Ronde Venen (zie Agenda 20 november) om een cursusavond te organiseren u over de streep.
Onlangs is in beide kerkgebouwen een AED (Automatische Externe Defibrillator) geplaatst.

Deze apparaten staan ook wel bekend onder namen als Shockbox of Klapkast.

Ze dienen om een hart dat fibrilleert (trilt) weer regelmatig te laten kloppen en worden gebruikt om direct passende eerste hulp te verlenen.

 

Nu verlangt het gebruik hiervan natuurlijk wel enige kennis en daarom rees de vraag of het niet verstandig is ook elke zondag een ‘verpleegkundige van dienst’ in te gaan roosteren.

Dit in verband met het toenemende aantal ouderen in onze gemeente en de goede zorg die wij voor elkaar willen hebben.

 

Voordat wij een rooster zouden kunnen opstellen willen we graag het volgende weten:
Heeft u kennis van zaken voor het gebruik van een AED en wilt u meedraaien in een rooster voor de kerkdiensten?

Dan horen we dat graag. Ook als u alleen het gebruik van de AED wilt leren kunt u zich opgeven bij: Karin van der Wal-Schagen, karinvanderwal60@gmail.com


We hopen op veel aanmeldingen zodat wij onze plannen kunnen uitvoeren.


Karin van der Wal

 

 

Dit was de eerste oproep:

 

Oproep verpleegkundige/EHBO-er/Medicus/e.a.


Geplaatste AED, ’Klapkasten’
Onlangs is er in beide kerkgebouwen een AED (Automatische Externe Defibrillator) geplaatst.

Bij sommige mensen beter bekend onder de naam Shockbox of Klapkast.

Dit is het apparaat dat bij een hart dat fibrilleert (trilt) gebruikt worden om direct passende eerste hulp te verlenen.

 

Nu verlangt het gebruik hiervan natuurlijk wel enige kennis en daarom rees de vraag op of het niet verstandig is ook elke zondag ’een verpleegkundige van dienst’ in te gaan roosteren.

Dit mede in verband met het toenemende aantal ouderen in onze gemeente en de goede zorg die wij voor elkaar willen hebben.

 

Voordat wij een rooster zouden kunnen opstellen willen we graag het volgende weten:
Heeft u kennis van zaken voor het gebruik van een AED en wilt u meedraaien in een rooster voor de kerkdiensten?
Dan horen wij dat graag.

Mocht u aan deze oproep gehoor willen geven dan kunt u zich aanmelden met uw persoonlijke gegevens en eventueel beroep.

Ook als u alleen het gebruik van de AED wilt leren kunt u zich voorlopig opgeven bij

Karin van der Wal-Schagen, e-mailadres: karinvanderwal60@gmail.com


We hopen op veel aanmeldingen zodat wij onze plannen kunnen uitvoeren.


Karin van der Wal

 
Talentenjacht


Aanvulling uit Kerkvaart van November 2017:

 

Karin van der Wal houdt zich vanuit de taakgroep Financiën en Beheer ook bezig met vrijwilligers.

In juni was er een geslaagde avond voor alle mensen die zich op de een of andere manier inzetten voor de gemeente.

Nu heeft zij een wervingsactie opgezet die al wat vruchten afwerpt.
Mensen hebben zich aangemeld voor de autodienst, voor hulp in het weekend, het oud papier ophalen en het kinderkerstfeest.

 

Wilt u ook uw talenten inzetten voor de gemeente, regelmatig of zo af en toe?

Laat weten wat u wilt doen, en hoe vaak, dan hoort u zeker van ons!

Het is goed om mee te doen en het is goed voor de gemeente.

 

U kunt mailen naar karinvanderwal60@gmail.com of scriba@pgmijdrecht.nl.

 

Ook buiten de talentenjacht om kunnen we een aantal mensen verwelkomen, die een taak op zich hebben genomen.

Er zijn nieuwe roostermakers gekomen, mensen hebben toegezegd dat ze incidenteel wel wat willen doen.
Allemaal redenen tot dankbaarheid!


Cobien van Koeverden Brouwer, scriba​

 

 

------------------------------------------------------------

Protestantse Gemeente Mijdrecht op TALENTENJACHT voor jong en oud

 

Iedereen is druk,druk,druk tegenwoordig maar soms is er zomaar wat ruimte in je tijd.

Dan wil je best wel iets voor de ander, in dit geval onze gemeente, doen.

Heb jij een talent of wil je zo af en toe iets van je kunnen laten zien, dan zij wij op zoek naar jou.

• Houd je van wandelen, dan kun je misschien het kerkblad
    rondbrengen of loper zijn voor de actie Kerkbalans.

• Houd je van autorijden dan kun je iemand voor de kerkdienst
   ophalen die anders zelf niet zou kunnen komen.

• Houd je van een goed gesprek misschien kun je eens iemand  

   bezoeken

• Houd je van toneel of wil je een keer een ander zijn, dan is het

   kinderkerstfeest of een musical iets voor je.

 

Zo is er zoveel binnen onze gemeente mogelijk waar je een ander blij mee maakt, maar zeker zelf ook gelukkig van wordt.

En hoe zit het nu met die talenten?

Jij geeft ze in tijd en arbeid en daarmee verlicht je ook weer de taken van anderen.

Bedenk eens waarin je uitblinkt of wat je leuk vindt en waarvoor je wat tijd zou willen geven.

 

En geef dat door aan:

Karin van der Wal, karinvanderwal60@gmail.com, tel 0297 - 28 70 84 of Cobien van Koeverden Brouwer, scriba@pgmijdrecht.nl, tel. 0297 -28 47 36.

Dan zou je weleens benaderd kunnen worden voor iets dat jou op het lijf geschreven is.

 
Vrijwilligers gevraagd…


… voor het schoonmaken van de Janskerk, die eenmaal in de maand op een donderdag schoongemaakt wordt.
Bij voldoende vrijwilligers bent u één keer per jaar aan de beurt.


Het schoonmaken is voor u maar eenmaal per jaar!
In 2,5 uur is het werk klaar.
Tussendoor is er ook tijd voor een ‘bakkie’,

dus is het eenmaal per jaar voor u een makkie!
Vele handen maken licht werk,
en houden we een schone Janskerk.


Wij beginnen om 9.30 uur.
Inlichtingen bij Joke en Krijn Verbruggen tel. 0297 - 28 59 46 of 06 - 20 531 436 of
e-mail: krijnverbruggen@hotmail.com

 

 
Ierse reis 2018


Aanvulling uit Kerkvaart van November 2017:

 

Ierse reis 2018
Eind september verzorgden mijn vrouw en ik een informatieavond over de pelgrimsreis naar Ierland in 2018.
We waren blij met de belangstelling.

Zowel op de avond zelf als naderhand kregen we leuke reacties.

 

Voor ieder die het programma nog eens wil nalezen of zich wil opgeven:
https://www.beter-uit.nl/christelijke-reizen-europa/ierland/themareis-ierland


Daar vindt u de achtergronden, de reis van dag tot dag, de prijzen enz.


ds. Gert Landman

 

 

 

----------------------------------------------

 

Ierse reis 2018


In een eerdere Kerkvaart schreef ik over de Ierse reis die ik met mijn vrouw Truus Kreeft in mei jl. heb georganiseerd.
Interessant o.a. voor mensen uit De Bilt en omstreken (vanwege de Ierse connectie van de stichters van De Bilt) maar - zo ontdekte ik - ook voor mensen uit de Ronde Venen, omdat proost Godebald hier de eerste ontginningen leidde; later hielp hij als bisschop het Iers getinte klooster stichten waar De Bilt uit is ontstaan.

 

Lees verder.....

 

Ds. Gert Landman

 

ds. G.M. Landman
Biltstein 154
3732 GX De Bilt
tel.: 06-30 30 87 12

e-mail: gmlandman@gmail.com

 
ZWO zoekt commissieleden


 

Omzien naar onze naaste, dat is Gods opdracht voor de gemeente.

De ZWO-commissie doet dat naar onze verre naaste en geeft aandacht aan Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

 

Lees verder .....
Vrijwilligers gezocht voor de begraafplaats


Onderhoud Janskerkhof

 

Het Janskerkhof is een begraafplaats waar vele dierbaren zijn begraven.

Naast het beheren van het Janskerkhof, waarbij veel vrijwilligers zijn betrokken, is het tuinonderhoud belangrijk om te zorgen dat iedereen zijn of haar dierbaren in een passende omgeving kan blijven bezoeken.

Dit onderhoud werd tot enige tijd geleden verzorgd door vrijwilligers waarmee het in goede handen was.

Ondanks hun inzet is door afname van het aantal vrijwilligers de noodzaak gekomen om een hovenier in te huren voor een aantal uren per maand. Naast het inhuren van de hovenier wil ik toch een beroep op u doen om het (nu wel erg kleine) team van vrijwilligers te komen versterken.

 

‘Groene’ vingers is niet per se nodig, motivatie is belangrijker, waarbij vele handen het werk lichter maken.
Momenteel wordt het tuinonderhoud uitgevoerd op dinsdagochtend (ca. 09.30 tot 12.00 uur).

 

Hebt u nog vragen of wilt u helpen om, samen met andere vrijwilligers, het Janskerkhof in nette staat te houden, dan kunt u mij bellen of mailen.
 

Erik de Ruiter
tel. 06 - 55 620 663 of e-mail: Erik.de.ruiter@ziggo.nl

 

--------------------

 

Janskerkhof


De kerkrentmeesters zijn verheugd nu al te kunnen meedelen dat Cock Hoogerdijk per 1 januari 2018 een deel van de werkzaamheden met betrekking tot het Janskerkhof van Herman Arends zal overnemen, nl. het deel ‘Gravenbeheer’.

 

Wij zoeken nog iemand voor de financiële kant van de zaak.

 

Wim Burger

 

--------------------

 

 

Vrijwilligers gezocht voor de begraafplaats

 
Oproep namens de voorgangers


Oproep namens de voorgangers

(Heeft u behoefte aan een gesprek of luisterend oor?)
HELP ONS.....


Binnenste Buiten was nooit een grote groep, maar is nu wel erg klein geworden.

We zouden graag wat nieuwe mensen erbij hebben.

Het is boeiend om voortdurend te zoeken naar manieren om je geloof ook naar buiten te brengen, om het verhaal in het dorp te vertellen, om als kerk ook iets te betekenen in onze dorpsgemeenschap.

 

Lijkt het u wat?

 

Neem met een van ons contact op.
Ineke Bams, Janny Ekema, Cobien van Koeverden Brouwer

 
Er zijn al veel handen die helpen .....


maar na inventarisatie door de Kerkrentmeesters blijkt er nog heel wat "werk te blijven liggen" omdat er gewoon nog meer te doen is dan al die mensen die zich nu al inzetten aan kunnen.

 

Uit deze inventarisatie blijkt dat er dingend behoefte is aan mensen voor:

 

• Tuinonderhoud begraafplaats (4x man/vrouw)
• Financiële administratie begraafplaats (1x )
• Gravenadministratie (1x)
• Boekhouding kerk (1x)
• Facturering verhuur kerkzalen/gebouwen (1x)
• Controle commissie jaarrekening (2x)

 

Wij zijn bovendien op zoek naar:


• Voorzitter College van Rentmeesters, z.s.m.
• Kerkrentmeester gebouwen per 1 september a.s.

 

Wie biedt zich aan? Ieder uur dat u ons komt helpen is welkom.


Wellicht wilt u meer informatie verkrijgen voordat u zich aanmeldt.

Als dat geval is, neem dan gerust contact met mij op voor het maken van een afspraak.
Mailadres: pamv@windman.nl
Tel.: 06 - 53 385 908

 

Mogen de rentmeesters op uw handen rekenen?


Piet Voorwinden, voorzitter kerkrentmeesters a.i.

 

 
Oproep wijkwerk Molenland.


In de wijk Molenland zal binnen afzienbare tijd een aantal mensen hun wijkwerk neerleggen.

Er wordt dus gezocht naar mensen die in de wijk Molenland betrokken willen raken bij het wijkwerk.

Misschien wilt u of wil jij contact onderhouden met een aantal mensen, een bezoekje brengen of een kaartje bezorgen.

Het werk wordt onderling verdeeld, eenieder doet wat hij of zij kan.

Gemeente zijn we met elkaar!


Meer informatie vindt u bij Rien en Liesbeth van den Berge, tel. 0297 - 28 90 56 en Annie Hoogerdijk, tel. 0297 - 28 61 10.

 
Help mee via het Diaconaal Platform


Het Diaconaal Platform wordt gevormd door alle kerken in De Ronde Venen.

Doel is om hulp te bieden aan mensen die geen helper hebben.

Dat doen we door samen te werken met de Servicepunten in De Ronde Venen, de Voedselbank en de Nederlandse Patiënten Vereniging.

 

Hoe kunt u helpen?
Als u mensen tegenkomt die financiële problemen hebben, wijs hen dan op de Servicepunten of ga zelf mee ernaartoe.
In iedere kern is een Servicepunt, en onze ervaring is dat mensen daar heel goed worden geholpen.

U vindt de adressen op www.diaconaalplatformderondevenen.nl bij ‘ik zoek hulp bij financiële problemen’.

 

Ook kunt u praktische hulp geven.

Dat gaat via de NPV.
Deze organisatie helpt met vrijwilligers mensen in en om hun huis.

En u kunt zo’n vrijwilliger worden, als u best zo af en toe mensen een handje wilt helpen.

Meer informatie vindt u hierover ook op onze website onder ‘ik zoek hulp bij praktische problemen’.

 

Als u dat wilt doen, mail dan naar e.terwee@vumc.nl en zet in deze mail, waar u bij wilt helpen.

 

U kunt kiezen uit:

  • Huishoudelijke hulp
  • Boodschappen doen
  • Wandelen
  • Administratie
  • Tuin
  • Technische klussen
  • Vervoer

 

Zo kunnen we met elkaar mensen helpen die geen helper hebben, uit liefde voor de naaste zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan.

Helpt u mee?

 

Erna ter Wee, gemeentediaken

 
Folder over cursussen


Folder over cursussen
In het kader van RondeVeense samenwerking met de protestantse kerken van Wilnis en Vinkeveen zal begin september
een speciale folder uitkomen waarin het vormings- en toerustingswerk van de verschillende kerken bijeen verzameld is.

 

U bent van harte welkom bij alle activiteiten in alle kerken, kies wat van uw gading is.
Kerkfotografen gevraagd


07-09-2016 geplaatst:

 

Kerkfotografen
Een tijdje geleden heb ik een oproep gedaan voor fotografen om bepaalde gebeurtenissen zoals dopen, trouwen e.d. te willen vastleggen en zonodig door te sturen aan Kerkvaart.
Aanleiding hiervoor was het feit dat Herman van Soest na jaren de doopdiensten te hebben vastgelegd, hiermee is gestopt.
Ik kan u meedelen dat een opvolger is gevonden in de persoon van Jaap Blenk. Hartelijk welkom!
En ook vanaf deze plaats ontzettend veel dank aan Herman van Soest voor al die jaren (het zijn er geloof ik tientallen) dat hij deze taak prima heeft uitgevoerd.
Maar denkt u nu, dat wil ik ook wel doen, meldt u bij mij aan. Er kan altijd nog wel iemand bij.


Cobien van Koeverden Brouwer, wnd. scriba

 

In juni geplaatst:

Bij bijzondere diensten worden er soms wel, en soms niet foto’s gemaakt. Er was een groepje fotografen dat daarvoor zorgde, maar deze groep is door de tijd heen wat klein geworden. We zoeken nu mensen, die zo af en toe in een kerkdienst foto’s willen maken. Bij dopen, belijdenis, bij een dienst als de Pelgrims-dienst, of ook eens een foto van de cantorij of een project van de kinderkerk.
Eén foto zegt meer dan 1000 woorden, en het is goed om ook in Kerkvaart te laten zien hoe wij met elkaar vieren.

Is dat iets voor u? Laat het weten!

 

Cobien van Koeverden Brouwer, wnd. scriba

 
Oproep: De Welkomstdienstcommissie zoekt een nieuw commissielid.


Oproep:

De Welkomstdienstcommissie zoekt een nieuw commissielid.

 

Doelstelling van de welkomstdiensten is om het evangelie (het geloof) op een laagdrempelige en aansprekende manier te brengen.

 

We proberen een gastvrije, open, ongedwongen, verrassende en sfeervolle diensten neer te zetten.

 

In deze diensten vragen we voorgangers die enthousiast, fris en aanstekelijk het evangelie kunnen brengen.

 

Ingrediënten zijn:

Het woord uit de bijbel, samenzang uit verschillende liedbundels en muziek van orgel, combo, band en (gospel) koren.

 

Eén van onze commissieleden doet dit "werk" al meer dan tien jaar en zou het leuk (en mogelijk verfrissend) vinden als iemand het stokje van haar over zou willen nemen.... Is dit iets voor jou, wil je ons team komen versterken of heb je vragen over de welkomstdiensten;  stuur een mailtje naar: f2hjekema131@gmail.com

 

Zie oproep!

 
Een tekort aan leiding bij de crèche. (vooral in de Janskerk).


Een tekort aan leiding bij de crèche. (vooral in de Janskerk).
Vrijwilligers gezocht voor het ophalen van oud papier


Inmiddels heeft deze werkgroep acht keer in een deel van Mijdrecht de papiercontainers geleegd.
Het was in het begin wel even wennen.

Zo dachten wij na een aantal malen twee vrijwilligers per keer nodig te hebben.

Nu blijkt dat permanent drie man veel beter werkt omdat de chauffeurs van de vrachtwagens niet bekend zijn met de route in Mijdrecht.

Dus is er gedurende de rit steeds iemand nodig als bijrijder van de chauffeur.
Maar door deze manier van werken komen wij eigenlijk menskracht te kort.

Bovendien geldt ook bij deze actie: vele handen maken licht werk.

Met meer vrijwilligers ben je immers minder snel aan de beurt.

Omdat  wij een groepsapp hebben kan er onderling gemakkelijk worden geruild.

Daarom onze oproep: Wie wil twee of drie keer per jaar meehelpen om in ‘onze‘ wijk, centrum Mijdrecht en een paar straten in Hofland, de papiercontainers te legen?

Voor speciale schoenen, hesjes en handschoenen wordt gezorgd.

 

Er wordt gewerkt op de eerste zaterdag van de maand, start 8.45 uur bij De Rank en einde ongeveer 12.30 uur.
Na afloop zorgen wij voor koffie met iets lekkers in De Rank: even uitblazen en evalueren!
Tot en met de maand juli hebben wij bijna 1.600 euro opgehaald, een mooi bedrag voor onze kerk.
Maar wij hopen aan het einde van het jaar 2.500 euro bij elkaar gesprokkeld te hebben.

 

U kunt zich opgeven bij:
Mirjam van der Strate, tel. 06 - 20 970 636
Ans Heikens, tel. 06 - 19 003 433

 
Over het Kerkplein.....


Status kerkplein
De vorige artikelen over het kerkplein hebben aardig wat reacties en emoties bij mensen opgeroepen.

Zowel positief als negatief.

Daarom willen wij u nu graag bijpraten over de laatste stand van zaken, voor zover bij ons bekend.

 

Nu de onderhandelingen even stilliggen, is deze stilte binnen het college van kerkrentmeesters en het moderamen gebruikt voor enige reflectie op het totale proces.

We hebben gezien dat er verschillende meningen zijn. Voor, Tegen, Weet niet.

Op zich is dat niet erg.

Goed zelfs.

We zijn één gemeente.

Dat is het belangrijkste.

Dat betekent niet dat we het altijd met elkaar eens moeten zijn.

 

Terugkijken leert ons dat geschreven reacties op het moment van publiceren soms al niet meer actueel zijn.

Ontwikkelingen gaan soms snel.

En een geschreven antwoord op elke publicatie roept weer nieuwe reacties op, over wat niet zou kloppen of niet begrepen is, enzovoort. 
Dit werkt niet goed.

Praten is beter.

Wat niet wegneemt dat de gemeente ook op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen.

 

Er hebben dan ook diverse gesprekken plaatsgevonden, waarin het nodige is opgehelderd.

En dat blijven we doen.
In gesprek.

Direct, met elkaar. Zoals al op de gemeentevergaderingen van vorig jaar gezegd was, zijn de bezwaren meegenomen in de onderhandelingen, en vaak (maar niet altijd) met succes.

De meest recente onderhandelingsuitkomsten zijn mede het resultaat van alle input vanuit de gemeente en zeker ook de mensen die het er niet mee eens zijn (geweest) of die hun zorgen uitgesproken hebben, waarvoor dank!

 

Zoals het nu lijkt - als voorbeeld - zal de muur om het nieuwe kerkplein twee meter naar achteren gaan, waardoor het kerkplein heel wat groter wordt, en tegelijk worden hiermee ook andere bezwaren weggenomen, of in ieder geval afgezwakt.
Op dit moment zijn wij in afwachting van nieuwe tekeningen waarop de nieuw onderhandelde situatie aangegeven zal staan.

De projectontwikkelaar zal deze tekeningen moeten leveren, maar wij hebben ze tot nu toe nog niet ontvangen.

Na ontvangst gaan de kerkrentmeesters bestuderen hoe het precies wordt en kunnen we u ook weer verder inlichten.

 

Met dit resultaat zijn zowel kerkenraad als kerkrentmeesters positief over de hele situatie.

De kerkrentmeesters gaan dus verder met het uitonderhandelen en uitwerken van alle details.
Alles moet vastgelegd worden in diverse overeenkomsten.
Een stevige klus.

Er is nog veel werk te doen.


Mochten er vragen of opmerkingen over het kerkplein zijn, wij horen ze graag!

Wij hebben namelijk het idee dat niet alles onze kant op komt.

We willen niet alleen u op de hoogte houden maar ook horen wat er leeft.

 

Wordt vervolgd!


Namens kerkrentmeesters en de kerkenraad
Wijnand Gille, Jan de Groot, Gert Landman

 
Erediensten

zondag 24 juni
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:  Ds. Erick Versloot 

Muziek:         Wim de Penning

 

Maaltijd van de Heer


zondag 24 juni
19:00 uur - De Rank

Welkomstdienst.

Thema: ’Hoe zie jij God?’​

 


zondag 24 juni
19:00 uur - De Morgenster (Herenweg 253 Vinkeveen)

Taizéviering: bij de Protestantse Gemeente De Morgenster te Vinkeveen en Waverveen (Herenweg 253 Vinkeveen)

Muzikale begeleiding: Letta van Maanen​


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

donderdag 21 juni
19:30 uur - 21:00 uur - Gebouw Irene zaal 3.

Lectio Divina  - meditatief bijbellezen


vrijdag 22 juni
21:00 uur - De Rank te Mijdrecht

Vrijwilligersavond


zaterdag 23 juni
- Hangt van de activiteit af...

Tieneractiviteiten.....

 

 


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties