Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Vaste Vrijwillige Bijdrage / Actie Kerkbalans.


In elke nieuwe Kerkvaart plaatst Gabe Roodhart (Ontvanger Protestantse Gemeente Mijdrecht) informatie over de stand van zaken van de ontvangen gelden met betrekking tot de Actie Kerkbalans en de andere ontvangen giften.


Als U HIER klikt kunt U het overzicht uit de Kerkvaart van juli 2022 zien. >>

Stand per 6 mei 2022   Stand per 24 juni 2022

Toegezegd:

€ 223.790,86

Ontvangen:

 € 117.839,38

Toegezegd:

€ 224.147,86

Ontvangen:

€ 144.447,5

Hartelijk dank voor uw betalingen en toezeggingen.

Ook veel dank voor de betalingen die hoger zijn dan de toezeggingen! 

Bent u nog niet aan het terugsturen van uw formulier toegekomen? Graag alsnog doen! 

Geen formulier meer? Geen probleem: gewoon uw bijdrage overmaken

onder vermelding van Actie Kerkbalans 2022 mag ook. Graag zelfs!

 

Legaat

Uit de nalatenschap van een gemeentelid een legaat van € 750,00 ontvangen.

Heel mooi dat ook op deze bijzondere manier aan de kerk is gedacht.

In grote dankbaarheid aanvaard.

 

Giften

Ontvangen € 25,00 voor algemene doeleinden, € 500,00 voor de opfrisbeurt van De Rank,

€ 50,00 ter gelegenheid van Pinksteren en € 50,00 contant voor de pastorale zorg in de gemeente.

Hartelijk dank voor deze mooie gebaren.

 

Kerkvaart

Prachtige giften van € 100,00 en € 30,00 ontvangen van (mee)lezers van de Kerkvaart.

Hartelijk dank voor deze blijken van waardering.

 

Collectes via bank

Veel gemeenteleden maken hun collectegeld over.

Tussen 7 mei en 24 juni is zo € 1.200,50 ontvangen.

Dank voor alle betalingen.

Totaal in 2022 op deze manier € 4.977,50 ontvangen. 

 

Oud papier ophalen

Op 9 mei € 225,00 (4.500 kg), op 16 juni € 247,00 

(4.940 kg) en op 22 juni € 296,00 (5.920 kg) ontvangen.

Totaal in 2022 ontvangen € 1.956,00 (39.120 kg).

Dank aan onze vrijwilligers! 

 

Collectemunten

In 2022 is tot en met 24 juni € 2.677,50 ontvangen.

Wilt u collectemunten kopen?

U kunt in de Kerkvaart en op de web site vinden hoe u dat met Arie Oostenbrink regelt. 

 

Mededeling incasso’s juli en augustus 2022

Op 25 juli wordt geïncasseerd voor de kerkelijke bijdrage 2022 (Actie Kerkbalans 2022). 

Dit geldt voor de gemeenteleden die de maand juli aanwezen om hun bijdrage geheel of gedeeltelijk te laten incasseren.

Op 25 augustus wordt geïncasseerd voor de kerkelijke bijdrage 2022 (Actie Kerkbalans 2022).

Dit geldt voor de gemeenteleden die de maand augustus aanwezen om hun bijdrage geheel of gedeeltelijk te laten incasseren.

 

Om te kunnen controleren of het incasseren door de Protestantse Gemeente Mijdrecht gebeurt,

moet als Incassant-ID op uw bankafschrift zijn vermeld:  NL98ZZZ302584821831.

 

Bankrekening

Alle bedragen voor de kerk die niet wordengeïncasseerd,

kunnen worden overgemaakt naar één rekeningnummer,

namelijk NL47 RABO 0135 2998 53 ten name van Protestantse Gemeente Mijdrecht.

 

Wilt u geld overmaken naar de Diaconie voor o.a. collecten 1 en 3 en het diaconaal project?

Gebruik dan één van de rekeningnummers van de Diaconie die u vindt op de voorlaatste pagina (onderaan) van de Kerkvaart.

 

Gabe Roodhart

Ontvanger Protestantse Gemeente Mijdrecht

 

 

 

Als aanvulling op deze informatie hierbij nog even een paar gegevens:
Contactgegevens:

Bankrekeningnummer PGM : NL47 RABO 0135 2998 53

Dit is een algemeen bankrekeningnummer voor alle betalingen aan de kerk, ook voor de aankoop van de collectemunten.

Kerkelijk ontvanger: Gabe Roodhart email: ontvanger@pgmijdrecht.nl 

 

Wilt u geld overmaken naar de Diaconie voor o.a. collecten 1 en 3 en het diaconaal project

Gebruik dan één van deze rekeningnummers die u ook kunt vinden op de laatste pagina (onderaan) van de Kerkvaart.

  • NL16 RABO 0108 2377 02
  • NL61 INGB 0000 1401 54Diaconie collecte


U kunt uw bijdrage voor de diaconiecollecte (normaal in de dienst de eerste collecte)

en de zendingsbussen ook overmaken op rekening:

NL61 INGB 0000 1401 54 o.v.v. het doel van de collecte, of via de Givt-app
Periodieke Gift


Voor hetzelfde geld geeft u meer
Steun uw kerk met een periodieke gift

 

Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans?
Geeft u uw diaconie geregeld een gift?

Of steunt u het jeugd- en missionaire werk van de landelijke kerk, of Kerk in Actie?

 

Dan kunt u de kerk misschien meer geven, zonder dat het u meer kost.

Lees hier verder...
Testament, legaten en erfstellingen


Testament

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denkt u dan ook eens aan uw plaatselijke Protestantse Gemeente.

U bepaalt uiteraard zelf wie uw erfgenamen zijn, u kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht als uw (mede)erfgenaam benoemen.
Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.
Als u overweegt om de Protestantse Gemeente Mijdrecht in de toekomst te willen steunen kunt u dat laten vastleggen in een testament.

U kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht op twee manieren in uw testament opnemen, in de vorm van een legaat of door een erfstelling.
Een testament laat u opmaken door een notaris, hieraan zijn kosten verbonden.

Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

 

Legaten

Een legaat is een duidelijk omschreven, bij name genoemd, onroerend goed of voorwerp, of een bepaald vaststaand geldbedrag dat aan iemand wordt nagelaten.

Degene die de goederen of het geld ontvangt heet een legataris.

Een legataris is geen erfgenaam en heeft ook geen erfgenaamrechten.
Wel moeten de erfgenamen de legaten binnen een bepaalde tijd afgeven aan de legataris.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht een legaat nalaat, dan wijst u een legataris aan via een legaatbepaling in uw testament.

Zorg ervoor dat u duidelijk laat omschrijven wie de ontvanger is en wat u precies wilt geven.

Een legaat van een bepaald goed kan ook in een codicil worden vastgelegd.

 

Een voorbeeldtekst voor een legaat is:
“Ik legateer (eventueel met kosten) en bepaal uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht een bedrag groot (EUR _________)”.

 

Erfstellingen

Bij een erfstelling benoemt u de Protestantse Gemeente Mijdrecht als erfgenaam voor een deel van de erfenis.

Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht tot (mede) erfgenaam benoemt, dan houdt dat in dat de Protestantse Gemeente Mijdrecht, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap.
U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.


Een voorbeeldtekst voor een erfstelling is:
“Ik benoem tot erfgenaam voor ….. deel de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht”.

 

Er zijn vele redenen om de kerk geld na te laten, bijv.:
• omdat de kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, veel mensen tot steun is,
• omdat de kerkelijke gemeente zich inzet voor de medemens door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben,

• omdat de Kerkenraad aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk,
• omdat de kerkgemeenschap probeert mensen, die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen, weer een menswaardig bestaan te bieden,
• omdat de kerk zich inzet voor onze samenleving in haar geheel,
• omdat de kerkelijke gemeente twee kerkgebouwen onderhoudt die mede bepalend zijn voor het dorpsbeeld van Mijdrecht.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.


Henk van Lonkhuyzen, penningmeester

tel.0297 - 28 61 85,

e-mail: henk.van.lonkhuyzen@ziggo.nl

 
Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

zondag 14 augustus
10.00 uur - Janskerk

Voorganger: ds. Erick Versloot

Muziek: Wim de Penning

Meer info over deze dienst

Alle diensten

Bijzondere diensten

vrijdag 19 augustus
15.00 uur - Janskerk

Vrijdagmiddag viering

meer info over deze vieringen


zondag 4 september
19:00 uur - De Rank

Welkomstdienst

Fam Vos en Wim de Penning 


Alle diensten

Agenda

donderdag 11 augustus
10.00 uur - De Rank

Open Kerk in De Rank  

10.00 - 11.00 uur


dinsdag 16 augustus
19.00 uur - Janskerk

Gebedsmoment


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties