Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Vaste Vrijwillige Bijdrage / Actie Kerkbalans.


In elke nieuwe Kerkvaart plaatst Gabe Roodhart (Ontvanger Protestantse Gemeente Mijdrecht) informatie over de stand van zaken van de ontvangen gelden met betrekking tot de Actie Kerkbalans en de andere ontvangen giften.


Als U HIER klikt kunt U het overzicht uit de Kerkvaart van januari 2024 zien. >>

Actie Kerkbalans 2023

Stand per 24 november 2023   Stand per 5 januari 2024

Toegezegd:

€ 225.867,83

Ontvangen:

€ 196.094,18

Toegezegd:

€ 225.812,83

Ontvangen:

€ 215.911,92

 

Hartelijk dank voor uw toezeggingen, verhogingen en betalingen. 

Helaas staat er nog ongeveer € 10.000,00 open.

Hebt u nog niet betaald of nog niet alles betaald? Regel het a.u.b. zo spoedig mogelijk! Dankuwel.

 

Actie Kerkbalans 2024

Tot en met 5 januari € 4.087,50 ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.

 

Actie Quotum & Solidariteitskas 2023 

Toegezegd en / of ontvangen tot en met 5 januari 2024 € 13.124,00. Hartelijk dank voor uw betalingen en toezeggingen.

Mooi om te zien dat het aantal deelnames stijgt! In 2021 409 keer, in 2022 417 keer en in 2023 tot nu toe 429 keer.

 

Actie Quotum & Solidariteit 2024

Vooruit ontvangen tot en met 5 januari € 87,50. Hartelijk dank. 

 

Giften

Ontvangen giften: € 50,00 einde jaar bijdrage, € 100,00 pastorale zorg, € 25,00, € 100,00, € 50,00, € 500,00 energie, € 20,00 energie, € 50,00 energie, € 200,00, € 100,00 energie, € 100,00 livestream, € 200,00, € 800,00, € 89,00 wijkpastoraat, € 25,00, € 100,00 en € 25,00. Hartelijk dank voor deze mooie bedragen!

 

Collectes via bank

Veel gemeenteleden maken hun collectegeld over. In december zijn extra (grote) bedragen ontvangen. Tussen 24 november en 31 december is zo € 1.580,00 ontvangen. 

Hartelijk dank! Totaal in 2023 op deze manier € 8.381,50 ontvangen. 

 

In 2024 is tot en met 5 januari € 69,00 ontvangen.

 

Collectemunten

In 2023 is tot en met 31 december € 13.547,40 ontvangen. Wilt u collectemunten kopen? 

U kunt in de Kerkvaart en op de website vinden hoe u dat met Arie Oostenbrink regelt. 

 

Oud papier ophalen 

Op 6 december € 460,80 (5.760 kg ad 8 cent) ontvangen. Totaal in 2023 ontvangen € 4.492,80.

Dank aan onze vrijwilligers! 

 

Mededeling incasso’s januari 2024

Op 25 januari wordt geïncasseerd voor de kerkelijke bijdrage 2024 (Actie Kerkbalans 2024). Dit geldt voor de gemeenteleden die de maand januari aanwezen om hun bijdrage geheel of gedeeltelijk te laten incasseren. Omdat de Actie Kerkbalans 2024 op dat moment nog in de beginfase zit, zullen deze incasso’s in de meeste gevallen Overeenkomsten Periodieke Gift betreffen. Daarna zullen op kleine schaal incasso-rondes plaatsvinden bij gemeenteleden die via de Actie Kerkbalans 2024 aangeven dat zij in of vanaf januari geïncasseerd willen worden.

 

Om te kunnen controleren of het incasseren door de Protestantse Gemeente Mijdrecht gebeurt, moet als Incassant-ID op uw bankafschrift zijn vermeld: NL98ZZZ302584821831.

 

Bankrekening

Alle bedragen voor de kerk die niet worden geïncasseerd, kunnen worden overgemaakt naar één rekeningnummer, namelijk NL47 RABO 0135 2998 53 ten name van Protestantse Gemeente Mijdrecht.

 

Wilt u geld overmaken naar de Diaconie voor o.a. collecten 1 en 3 en het diaconaal project?

Gebruik dan één van de rekeningnummers van de Diaconie die u vindt op de voorlaatste pagina (onderaan) van de Kerkvaart.

 

Gabe Roodhart

Ontvanger Protestantse Gemeente Mijdrecht

Als aanvulling op deze informatie hierbij nog even een paar gegevens:
Contactgegevens:

Bankrekeningnummer PGM : NL47 RABO 0135 2998 53

Dit is een algemeen bankrekeningnummer voor alle betalingen aan de kerk, ook voor de aankoop van de collectemunten.

Kerkelijk ontvanger: Gabe Roodhart email: ontvanger@pgmijdrecht.nl 

 

Wilt u geld overmaken naar de Diaconie voor o.a. collecten 1 en 3 en het diaconaal project

Gebruik dan ons rekeningnummers die u ook kunt vinden op de laatste pagina (onderaan) van de Kerkvaart.

  • NL16 RABO 0108 2377 02Diaconie collecte


U kunt uw bijdrage voor de diaconiecollecte (normaal in de dienst de eerste collecte)

en de zendingsbussen ook overmaken op rekening:

NL16 RABO 0108 2377 02 o.v.v. het doel van de collecte, of via de Givt-app
Periodieke Gift


Voor hetzelfde geld geeft u meer
Steun uw kerk met een periodieke gift

 

Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans?
Geeft u uw diaconie geregeld een gift?

Of steunt u het jeugd- en missionaire werk van de landelijke kerk, of Kerk in Actie?

 

Dan kunt u de kerk misschien meer geven, zonder dat het u meer kost.

Lees hier verder...
Testament, legaten en erfstellingen


Testament

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denkt u dan ook eens aan uw plaatselijke Protestantse Gemeente.

U bepaalt uiteraard zelf wie uw erfgenamen zijn, u kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht als uw (mede)erfgenaam benoemen.
Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.
Als u overweegt om de Protestantse Gemeente Mijdrecht in de toekomst te willen steunen kunt u dat laten vastleggen in een testament.

U kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht op twee manieren in uw testament opnemen, in de vorm van een legaat of door een erfstelling.
Een testament laat u opmaken door een notaris, hieraan zijn kosten verbonden.

Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

 

Legaten

Een legaat is een duidelijk omschreven, bij name genoemd, onroerend goed of voorwerp, of een bepaald vaststaand geldbedrag dat aan iemand wordt nagelaten.

Degene die de goederen of het geld ontvangt heet een legataris.

Een legataris is geen erfgenaam en heeft ook geen erfgenaamrechten.
Wel moeten de erfgenamen de legaten binnen een bepaalde tijd afgeven aan de legataris.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht een legaat nalaat, dan wijst u een legataris aan via een legaatbepaling in uw testament.

Zorg ervoor dat u duidelijk laat omschrijven wie de ontvanger is en wat u precies wilt geven.

Een legaat van een bepaald goed kan ook in een codicil worden vastgelegd.

 

Een voorbeeldtekst voor een legaat is:
“Ik legateer (eventueel met kosten) en bepaal uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht een bedrag groot (EUR _________)”.

 

Erfstellingen

Bij een erfstelling benoemt u de Protestantse Gemeente Mijdrecht als erfgenaam voor een deel van de erfenis.

Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht tot (mede) erfgenaam benoemt, dan houdt dat in dat de Protestantse Gemeente Mijdrecht, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap.
U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.


Een voorbeeldtekst voor een erfstelling is:
“Ik benoem tot erfgenaam voor ….. deel de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht”.

 

Er zijn vele redenen om de kerk geld na te laten, bijv.:
• omdat de kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, veel mensen tot steun is,
• omdat de kerkelijke gemeente zich inzet voor de medemens door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben,

• omdat de Kerkenraad aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk,
• omdat de kerkgemeenschap probeert mensen, die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen, weer een menswaardig bestaan te bieden,
• omdat de kerk zich inzet voor onze samenleving in haar geheel,
• omdat de kerkelijke gemeente twee kerkgebouwen onderhoudt die mede bepalend zijn voor het dorpsbeeld van Mijdrecht.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.


Jan de Groot, penningmeester

penningmeester@pgmijdrecht.nl

 
Kijk en luister

Filmpje 50 jaar De Rank


Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

Zondag 3 maart 2024
10.00 uur - Janskerk

Eredienst 3e zondag veertigdagentijd/ Doopdienst
Voorganger: Ds. Erick Versloot
Musicus: Koos van 't Hul
Meer info over deze dienst


Alle diensten

Bijzondere diensten

Zondag 3 maart 2024
16.00 uur - De Rank

Kinderkerkfeest o.l.v. Aline Bakker en Mirjam van der Strate
Musicus: Anita Vos


 

Zondag 3 maart 2024
19.00 uur - De Rank

Vesper Lector: Roel Rademaker
Musicus: Anita Vos


Alle diensten

Agenda

vrijdag 1 maart
19.00 uur - De Rank

Wereldgebedsdag 2024


maandag 4 maart
19.30 uur - Mijdrecht

Gebed voor de Venen

't Kruispunt - Kon Julianalaan 22

 


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties