Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Vaste Vrijwillige Bijdrage / Actie Kerkbalans.


In elke nieuwe Kerkvaart plaatst Gabe Roodhart (Ontvanger Protestantse Gemeente Mijdrecht) informatie over de stand van zaken van de ontvangen gelden met betrekking tot de Actie Kerkbalans en de andere ontvangen giften.


Als U HIER klikt kunt U het overzicht uit de Kerkvaart van juni 2023 zien. >>

Actie Kerkbalans 2023

Stand per 28 april 2023   Stand per 16 juni 2023

Toegezegd:

€ 224.452,83

Ontvangen:

€ 120.512,77

Toegezegd:

€ 225.852,83

Ontvangen:

€ 144.225,1

 

Hartelijk dank voor uw toezeggingen, verhogingen en betalingen. 

 

Actie Kerkbalans 2022

Ontvangen sinds 28 april € 50,00 en € 500,00. Dank u wel!

 

Er staat nog een behoorlijk bedrag open. Mocht u nog niet voor 2022 betaald hebben, wilt u dat alstublieft binnenkort doen? Hartelijk dank!

 

Actie Quotum & Solidariteitskas 2022

Ontvangen € 17,50 voor de actie van 2022. Dank u wel. 

 

Kerkvaart

Ontvangen € 100,00 en € 30,00 van meelezers van de Kerkvaart. Hartelijk dank voor uw betalingen en daarmee ook uw waardering voor allen die aan de totstandkoming van de Kerkvaart meewerken. 

 

Giften

Ontvangen € 25,00, € 25,00 en € 100,00 via ds. Versloot ter gelegenheid van een zeer bijzondere verjaardag. Hartelijk dank voor deze mooie bedragen. 

 

Collectes via bank

Veel gemeenteleden maken hun collectegeld over. Tussen 28 april en 16 juni is zo 

€ 981,50 ontvangen. Hartelijk dank! Totaal in 2023 op deze manier € 3.321,50 ontvangen. 

 

Collectemunten

In 2023 is tot en met 16 juni € 5.239,90 ontvangen. Wilt u collectemunten kopen? U kunt in de Kerkvaart en op de web site vinden hoe u dat met Arie Oostenbrink regelt. 

 

Oud papier ophalen – goed nieuws!

De gemeente De Ronde Venen heeft de vergoeding met ingang van 1 januari 2023 verhoogd van € 0,05 naar € 0,08 per kg. Heel mooi.

Op 16 mei € 204,00 (4.080 kg ad € 0,05) ontvangen. Op 24 mei € 461,40 (nabetaling 15.380 kg ad € 0,03) en op 6 juni € 371,20 (4.640 kg ad € 0,08). Totaal in 2023 ontvangen € 2.217,60. Dank aan onze vrijwilligers! 

 

Mededeling incasso’s juli en augustus 2023

Op 25 juli wordt geïncasseerd voor de kerkelijke bijdrage 2023 (Actie Kerkbalans 2023).

Dit geldt voor de gemeenteleden die de maand juli aanwezen om hun bijdrage geheel of gedeeltelijk te laten incasseren.

 

Op 25 augustus wordt geïncasseerd voor de kerkelijke bijdrage 2023 (Actie Kerkbalans 2023). Dit geldt voor de gemeenteleden die de maand augustus aanwezen om hun bijdrage geheel of gedeeltelijk te laten incasseren. 

 

Om te kunnen controleren of het incasseren door de Protestantse Gemeente Mijdrecht gebeurt, moet als Incassant-ID op uw bankafschrift zijn vermeld: NL98ZZZ302584821831.

 

Bankrekening

Alle bedragen voor de kerk die niet worden geïncasseerd, kunnen worden overgemaakt naar één rekeningnummer, namelijk NL47 RABO 0135 2998 53 ten name van Protestantse Gemeente Mijdrecht.

 

Wilt u geld overmaken naar de Diaconie voor o.a. collecten 1 en 3 en het diaconaal project? Gebruik dan één van de rekeningnummers van de Diaconie die u vindt op de voorlaatste pagina (onderaan) van de Kerkvaart.

 

Gabe Roodhart

Ontvanger Protestantse Gemeente Mijdrecht

 

 

 

Als aanvulling op deze informatie hierbij nog even een paar gegevens:
Contactgegevens:

Bankrekeningnummer PGM : NL47 RABO 0135 2998 53

Dit is een algemeen bankrekeningnummer voor alle betalingen aan de kerk, ook voor de aankoop van de collectemunten.

Kerkelijk ontvanger: Gabe Roodhart email: ontvanger@pgmijdrecht.nl 

 

Wilt u geld overmaken naar de Diaconie voor o.a. collecten 1 en 3 en het diaconaal project

Gebruik dan ons rekeningnummers die u ook kunt vinden op de laatste pagina (onderaan) van de Kerkvaart.

  • NL16 RABO 0108 2377 02Diaconie collecte


U kunt uw bijdrage voor de diaconiecollecte (normaal in de dienst de eerste collecte)

en de zendingsbussen ook overmaken op rekening:

NL16 RABO 0108 2377 02 o.v.v. het doel van de collecte, of via de Givt-app
Periodieke Gift


Voor hetzelfde geld geeft u meer
Steun uw kerk met een periodieke gift

 

Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans?
Geeft u uw diaconie geregeld een gift?

Of steunt u het jeugd- en missionaire werk van de landelijke kerk, of Kerk in Actie?

 

Dan kunt u de kerk misschien meer geven, zonder dat het u meer kost.

Lees hier verder...
Testament, legaten en erfstellingen


Testament

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denkt u dan ook eens aan uw plaatselijke Protestantse Gemeente.

U bepaalt uiteraard zelf wie uw erfgenamen zijn, u kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht als uw (mede)erfgenaam benoemen.
Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.
Als u overweegt om de Protestantse Gemeente Mijdrecht in de toekomst te willen steunen kunt u dat laten vastleggen in een testament.

U kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht op twee manieren in uw testament opnemen, in de vorm van een legaat of door een erfstelling.
Een testament laat u opmaken door een notaris, hieraan zijn kosten verbonden.

Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

 

Legaten

Een legaat is een duidelijk omschreven, bij name genoemd, onroerend goed of voorwerp, of een bepaald vaststaand geldbedrag dat aan iemand wordt nagelaten.

Degene die de goederen of het geld ontvangt heet een legataris.

Een legataris is geen erfgenaam en heeft ook geen erfgenaamrechten.
Wel moeten de erfgenamen de legaten binnen een bepaalde tijd afgeven aan de legataris.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht een legaat nalaat, dan wijst u een legataris aan via een legaatbepaling in uw testament.

Zorg ervoor dat u duidelijk laat omschrijven wie de ontvanger is en wat u precies wilt geven.

Een legaat van een bepaald goed kan ook in een codicil worden vastgelegd.

 

Een voorbeeldtekst voor een legaat is:
“Ik legateer (eventueel met kosten) en bepaal uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht een bedrag groot (EUR _________)”.

 

Erfstellingen

Bij een erfstelling benoemt u de Protestantse Gemeente Mijdrecht als erfgenaam voor een deel van de erfenis.

Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht tot (mede) erfgenaam benoemt, dan houdt dat in dat de Protestantse Gemeente Mijdrecht, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap.
U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.


Een voorbeeldtekst voor een erfstelling is:
“Ik benoem tot erfgenaam voor ….. deel de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht”.

 

Er zijn vele redenen om de kerk geld na te laten, bijv.:
• omdat de kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, veel mensen tot steun is,
• omdat de kerkelijke gemeente zich inzet voor de medemens door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben,

• omdat de Kerkenraad aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk,
• omdat de kerkgemeenschap probeert mensen, die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen, weer een menswaardig bestaan te bieden,
• omdat de kerk zich inzet voor onze samenleving in haar geheel,
• omdat de kerkelijke gemeente twee kerkgebouwen onderhoudt die mede bepalend zijn voor het dorpsbeeld van Mijdrecht.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.


Jan de Groot, penningmeester

penningmeester@pgmijdrecht.nl

 
Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

Zondag 1 oktober 2023
10.00 uur - Janskerk

Eredienst Israelzondag / Project Ruth
Voorganger: Ds. Elise Jansen
Musicus: Couzijn van Leeuwen
Meer info over deze dienst


Alle diensten

Bijzondere diensten

Zaterdag 7 oktober 2023
14.15 uur - De Rank

Bijz. dienst Korte viering ter gelegenheid De Rank 50 jaar


 

Zondag 15 oktober 2023
19.00 uur - Janskerk

Songs of Praise Erick Versloot


Alle diensten

Agenda

maandag 2 oktober
10.00 uur -

Week van de Ontmoeting

Medewerkers van Zideris vertellen over hun werk met en voor mensen met een beperking.


maandag 2 oktober
19.30 uur - Abcoude

Gebed voor de Venen

Dorpskerk - Abcoude


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties