Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje
Organisatie >>

Onze organisatievorm is die van een Grote en een Kleine Kerkenraad en taakgroepen.

 

De Grote Kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers: predikanten, ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeester.

In de vergadering van de Grote Kerkenraad worden het beleid en de begroting vastgesteld, nadat de gemeente hierover is gehoord op een gemeenteberaad.

Daarmee stelt de Grote Kerkenraad vast wat er gaat gebeuren en wat dat mag kosten.

 

De Grote Kerkenraad is ook verantwoordelijk voor het vaststellen van de jaarrekening en beroepingswerk en behandelt belangrijke zaken.

Er wordt tenminste 4 keer per jaar vergaderd.

 

Naast de Kleine kerkenraad houden 6 Taakgroepen zich bezig met de uitvoering van het beleid.

 

De Kleine Kerkenraad bestaat uit het moderamen (voorzitter, scriba en predikant), de andere predikant en vertegenwoordigers van de taakgroepen, ook ambtsdrager.

Met elkaar dragen zij zorg voor de dagelijkse dingen en de uitvoering van het beleid in het algemeen. Elke taakgroep zorgt voor de uitvoering op zijn eigen gebied, en het moderamen op die gebieden, die niet op het terrein van een taakgroep liggen. Zij vergaderen bijna elke maand.

 

In elke Taakgroep zitten alle mensen en groepen, die zich bezighouden met taken op hun specifieke gebied.

Voorbeelden: bij de taakgroep eredienst horen ook de organisten en de mensen die de liturgieën printen of uitdelen; bij de taakgroep Financiën en Beheer ook de verzorgers van de begraafplaats, de klusgroep en de schoonmakers.

 

De taakgroepen worden aangestuurd door een kerngroep, waarin ook één of meer ambtsdragers zitting hebben:

 

Pastoraat                                            aangestuurd door de kerngroep Pastoraat

Eredienst                                            aangestuurd door de kerngroep Eredienst

Jeugd                                                 aangestuurd door de Jeugdraad

Leren en Communiceren                      aangestuurd door Binnenste Buiten

Diaconaat                                           aangestuurd door het college van diakenen

Financiën en Beheer                            aangestuurd door het college van kerkrentmeesters

Beleidsplan 2019 - 2025 >>

Beleidsplan Protestantse Gemeente Mijdrecht


Groei!

Geraakt door Gods onvoorwaardelijke liefde in Jezus Christus
Geroepen door woorden uit de Bijbel als vindplaats van geloof, hoop en liefde
Gezonden in de wereld vanuit de plaats waar wij samen leven willen we met elkaar een kerkgemeenschap vormen waarin ruimte is voor iedereen
waar vanuit we van betekenis zijn voor mensen binnen en buiten de kerk.

Lees hier het complete beleidsplan 2019 - 2025 >>

Structuur- en Beleidsplan van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Mijdrecht 2020 - 2022.

 

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via de link:

Beleidsplan Dicht bij het hart 2017-2020 

 

Taakgroepen >>

Onze gemeente is georganiseerd volgens ordinantie 4, artikel 10 als kerkenraad met taakgroepen.

 

De Kleine Kerkenraad is het dagelijks bestuur van de gemeente. De KKR zorgt voor de uitvoering van het beleid, binnen de grenzen van het beleidsplan en de begroting, en voor de dagelijkse gang van zaken.

De KKR bestaat uit voorzitter, scriba, predikant(en) en vertegenwoordigers van de taakgroepen.

Er zijn 6 taakgroepen:

 • Pastoraat
 • Eredienst
 • Diaconaat
 • Jeugd
 • Leren en Communiceren (voorheen Missionair en publiciteit)
 • Financiën en Beheer

Een taakgroep is verantwoordelijk voor alles wat er op haar gebied gebeurt en heeft ook de zorg voor alle mensen, die op dit gebied hun bijdrage leveren.

 

De Grote Kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers en houdt zich bezig met de vier B’s: beleid, begroting, beroepen en belangrijke zaken. De GKR vergadert 4 keer per jaar.

Alle ambtsdragers, dat zijn predikanten, ouderlingen, jeugdouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters.

Taakgroep Pastoraat >>
Taakgroep Pastoraat

De taakgroep coördineert het werkveld van het Wijkpastoraat.

Wijkteams o.l.v. een wijkcoördinator zetten zich in voor het omzien naar elkaar zowel binnen de geloofsgemeenschap als ook aan haar rand of zelfs daar overheen.

Dit vraagt om een pastoraat dat constant in beweging is en zoekt naar verschillende manieren van omzien naar elkaar, afgestemd op de behoefte van de verschillende generaties/leeftijden.

Daarin houden we nog vast aan wat we hebben maar staan open voor het nieuwe.

Er wordt gezocht naar mogelijkheden om met plaatselijke maatschappelijke organisaties het omzien naar elkaar te versterken.

 

De Taakgroep bestaat uit de predikanten,  de wijkcoördinatoren, een vertegenwoordigers van de diaconie, het kernpastoraat en de Taakgroep Binnenste Buiten.

 

Voorzitter Taakgroep Pastoraat, Ronald van der Kruk is ouderling en vertegenwoordiger van de Taakgroep in de Kleine Kerkenraad.

email: ronaldvanderkruk@gmail.com

Taakgroep Eredienst >>

Erediensten... overwegingen

De afgelopen jaren zijn bijna alle zondagochtenddiensten gezamenlijk gevierd. We kerken om en om in de Janskerk en De Rank.

Velen ervaren dit als een versterking van de eenheid en verbondenheid als kerkgemeenschap.

 

De taakgroep eredienst heeft er in de afgelopen periode nagedacht over hoe we kunnen komen tot één orde van dienst.

De verschillen in orden van dienst van beide kerkgebouwen zijn we gaan inventariseren, doordenken en hebben daarin keuzes gemaakt.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit de eenheid dient en misverstanden of ergernissen voorkomt.

Lees HIER verder ....

Kerkrentmeesters >>

Werkgroepen en gemeenteleden zorgen samen met de kerkrentmeesters voor:

 • Ledenadministratie en het Kerkelijk Bureau
 • Actie Kerkbalans
 • Financiële administratie
 • Administratie van het Janskerkhof
 • Beheer van het Janskerkhof
 • Archief
 • Verkoop van de collectemunten
 • Inkoop
 • Klein onderhoud en schoonmaak van de gebouwen
 • Kostersdiensten

 

De Kerkrentmeesters zijn per mail te bereiken via mailadres: kerkrentmeesters@pgmijdrecht.nl

Taakgroep Leren en Communiceren >>

Eén van de nieuwe taakgroepen is de taakgroep (voorheen) Missionair en Publiciteit.

Hierin zijn vertegenwoordigd: de werkgroep Binnenste Buiten, de redactie van Kerkvaart, de websitebeheerder en de Weekbrief.

 

Hoe missionair is onze kerk eigenlijk?
Zoals u al in de vorige Kerkvaart heeft kunnen lezen gaat de organisatiestructuur van onze kerk sterk veranderen.
Eén van de nieuwe taakgroepen is de taakgroep Missionair en Publiciteit. Hierin zijn vertegenwoordigd: de werkgroep Binnenste Buiten, de redactie van Kerkvaart, de websitebeheerder en de Weekbrief.
Het voordeel van een nieuwe structuur is dat je alles weer eens tegen het licht houdt. Wat valt er onder ‘Missionair en Publiciteit’? En wie zijn er allemaal bij betrokken? Dat blijken meer mensen te zijn dan je in eerste instantie denkt!
Ik wil graag een aantal voorbeelden noemen.

 

Missionair werk binnen andere taakgroepen
Ook andere taakgroepen zijn missionair bezig. Aandacht voor dertigers en mogelijkheden van groepspastoraat waren al langer aandachtspunten van de missionaire werkgroep Binnenste Buiten. Deze activiteiten vallen nu onder de taakgroep Pastoraat. Dat geldt ook voor het missionaire thema ‘Deel je leven!’. Dat is niet alleen het thema voor de geloofsgesprekken onder leiding van onze predikanten, maar biedt ook goede aanknopingspunten voor andere (gespreks)groepen en wijkavonden.
Het plan is nog steeds kijken naar mogelijkheden om de erediensten missionairder te maken of om een missionaire eredienst te organiseren. Dit is echt iets voor de taakgroep Eredienst.
Ook de andere taakgroepen hebben missionaire activiteiten waarbij heel verschillende doelgroepen worden aangesproken. Denk maar aan de actie Kerkbalans (taakgroep Financiën en Beheer), het jonge-ouders-netwerk (taakgroep Jeugd) of de vrijdagmiddagdiensten in De Kom (Diaconaat).
Mijn taak als missionair ouderling is o.a. om deze missionaire activiteiten van andere taakgroepen te ondersteunen en ook als zodanig te onderkennen.

 

Samenwerking
We zijn ook samen met andere kerken missionair bezig. Zo doen we met Kerst voor de derde keer mee aan de kerstlichtjestocht en komt er met Pasen weer een paasactiviteit in de Willisstee. Deze activiteiten organiseren we samen met de Veenhartkerk en Leef! Leerhuisactiviteiten van drie Rondeveense PKN-kerken staan dit jaar in één gezamenlijke folder. Activiteiten rond 500 jaar Reformatie worden o.a. in IKO-verband opgepakt.
We gaan proberen weer eens op de nieuwjaarsmarkt van gemeente De Ronde Venen te staan, samen met andere kerken. En we willen kijken of er een soort portaal op internet mogelijk is van alle Rondeveense kerken.

 

Open kerken
We stellen onze kerkgebouwen ook open voor anders- en niet-gelovigen. Zo wisten afgelopen Open Monumentendag 75 mensen hun weg te vinden naar de Janskerk. De iconen van Geertje Plaat waren erg in trek. Ook het kerkcafé, de rondleidingen door de kerk en naar het orgel en een klein
optreden van Vocale Consonant uit Abcoude werden gewaardeerd. Dus volgend jaar zijn we weer open!
Op 30 december is net zoals in voorgaande jaren De Rank open voor mensen die aan het einde van het jaar een kaarsje willen aansteken en mogelijk een gesprek willen.

 

Communicatie
De werkgroep Binnenste Buiten is altijd bewust bezig met publiciteit, intern en extern. Stukjes in Kerkvaart, inhoud van de website, persberichten van activiteiten… We vinden dat er eigenlijk ook een communicatieplan voor onze kerk moet komen. Echt een klus voor de taakgroep Missionair en
Publiciteit.

 

Tenslotte

Over wat missionair precies is verschillen de meningen. Toch durf ik te zeggen: we zijn als kerk op de goede weg. We denken bij onze activiteiten steeds vaker na hoe we die missionair kunnen maken en we organiseren, ook samen met andere kerken, missionaire activiteiten.
En dat is best iets om trots op te zijn.


Ineke Bams (missionair ouderling)

Taakgroep Leren en Communiceren - Werkgroep Binnenste Buiten >>
Taakgroep Leren en Communiceren - Werkgroep Binnenste Buiten

Binnenste Buiten..., wat er binnen (in de kerk) gebeurt, willen we ook buiten laten zien.
Wat is het beeld, dat mensen van een kerk hebben?
Een dienst op zondag, een dominee, dingen die je niet mag?

Dat beeld, daar kunnen we best wat aan doen.

De kerk, de gemeente geeft steun aan je geloof op allerlei manieren, op zondag, maar ook door de week, in gespreksgroepen en kerkdiensten.
Wie te maken heeft met zorgen of verdriet, kan een beroep doen op onze predikanten en voelt de steun en warmte van gemeenteleden om hen heen.
Gemeenteleden zijn blij met wat de kerk hen biedt en willen dat ook delen met anderen.

De werkgroep Binnenste Buiten probeert werkgroepen, commissies en gemeenteleden te stimuleren om werk te maken van dat 'delen'.
Daarover schrijft Binnenste Buiten regelmatig in Kerkvaart, het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Mijdrecht.

Taakgroep Diaconie >>

De taakgroep streeft naar omzien naar elkaar.

Oog en oor hebben voor mensen die hulp nodig hebben.  

We bieden bijstand, zorg en bescherming voor hen die dat nodig hebben en dragen zorg voor de schepping, binnen de kerkelijke gemeente, de woonomgeving en de wereld.

 

De diaconie en de verschillende commissies staan midden in de samenleving en proberen zoveel mogelijk in te spelen op de actualiteit.

Hierbij worden ze ondersteund door o.a. Kerk in Actie.

Dit is terug te zien in het collecterooster en publicatie in de Kerkvaart en de weekbrief.

De diaconie ziet het als haar taak om de jeugd van onze kerk zoveel mogelijk bij deze doelen te betrekken.

Dit door hen bijvoorbeeld te laten collecteren maar ook actief met hen na te denken over wat zij zelf kunnen doen in het omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg.

 

Meer info over de Diaconie en hulp

 

Structuur- en Beleidsplan van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Mijdrecht 2020 - 2022

Omzien naar elkaar dichtbij: >>

​      De diaconale zorg in onze gemeente  bestaat uit omzien naar elkaar en oor en oog hebben voor

      mensen die hulp nodig hebben.  

      We bieden (financiële) bijstand, zorg en bescherming voor hen die dat nodig hebben.

 • Wij zijn vertegenwoordigd in het diaconaal platform. (Klik hier voor meer info!)
 • In samenspraak met de Voedselbank wordt elke maand het “product van de maand” ingezameld.
 • Onze aandacht gaat onder andere uit naar het Hospitium in Wilnis; Inloophuis het Anker; de gezinshuizen in de Glind; kinderen in de knel
 • ZWO: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

      Omzien naar onze naaste, dat is Gods opdracht voor de gemeente.

      We willen ons dat aantrekken, ook als het gaat om onze verre naaste.We willen ons bewust zijn van

      het verband dat bestaat tussen onze westerse manier van leven en de armoede in de Derde Wereld,
      en daarbij ook kritisch naar ons eigen leefpatroon kijken.

 • Commissie OKM (Onze Kontakt Morgen voor Senioren)
  Iedere derde woensdag van de maand wordt er in Irene een bijeenkomst voor senioren gehouden met een zeer gevarieerd programma (zie de agenda).
  Aanvang 10:00 uur; vanaf 9:30 uur is er koffie en thee.
  Voor degenen die dat willen kan er vervoer geregeld worden.
  Elk jaar wordt afgesloten met een verrassing.
 • Commissie OKD (Ontmoeting Kerk en Detentie)
  De mensen van deze werkgroep organiseren, in samenwerking met de Geestelijke Verzorging van de Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis, een huiskamerproject in de vrouwengevangenis aldaar bij de Bijzondere Zorg EVZ.
  Het gaat hierbij om tbs-ers en levenslang gestrafte vrouwen die het geestelijk erg moeilijk hebben.

 

December 2022

Deze week geven we een extra bos bloemen aan Georgina Bom. Enerzijds als steun vanuit de gemeente omdat zij recent zelf is geopereerd, maar vooral om haar in het zonnetje te zetten voor het werk wat zij doet voor de gevangenen en Nieuwersluis. Dat is ook bij het ministerie van Justitie en Veiligheid opgevallen en heeft ertoe geleid dat zij van dit ministerie een extra subsidie van €8000 heeft gekregen omdat de manier waarop zij de dames al jarenlang begeleidt een voorbeeld is voor grote organisaties die nooit genoeg geld zeggen te hebben voor dergelijk werk. Een fantastische prestatie die ook vanuit onze gemeente een grote felicitatie waar is.

 

Namens de diaconie,

Janita Meints 

 

Binnenste Buiten >>

We willen een gastvrije gemeente zijn. We denken dat we aan mensen die op zoek zijn naar zingeving en geloof iets te bieden hebben.

Binnenste Buiten zoekt naar mogelijkheden om meer mensen bij de gemeente en het Christelijk geloof te betrekken.

Ze stimuleert gemeenteleden en groepen om zich bij hun activiteiten niet alleen te richten op betrokken gemeenteleden, maar ook te proberen anderen daarbij te betrekken.

Belangrijk hierbij is om te luisteren naar wat mensen beweegt en wat ze op dit gebied nodig hebben.

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd die ook niet leden van onze gemeente stimuleren om mee te doen.

Denk hierbij aan de maandelijkse zondagmiddagen “Even niets te doen op zondagmiddag”, de Zomerschool, de Volkskerstzang op de laatste zondag voor Kerst en een Mijdrechtse variant van “The Passion”.

Bij een aantal activiteiten wordt nauw samengewerkt met andere geloofsgemeenschappen in de Ronde Venen.


In samenwerking met het Interkerkelijk Overleg Ronde Venen (IKO) wordt ieder jaar een gevarieerd aanbod aan gesprekgroepen, excursies en bijzondere vieringen geboden

(Zie het boekje Geloven in ontmoeting 2019-2020).

Verder wordt aangesloten bij initiatieven vanuit de burgerlijke gemeente, zoals de Open Monumentendag.

 

 

Publiciteit

Wekelijks wordt in het weekblad de Groene Venen melding gedaan van activiteiten die voor een breed publiek interessant kunnen zijn.

Op gezette tijden wordt in een groter artikel uitgebreider aandacht besteed aan de Christelijke feestdagen en onderwerpen zoals pastoraat, diaconaat en bijzondere activiteiten zoals de Open Monumentendag en de opening van het vernieuwde Janskerkplein.

Voor dergelijke activiteiten wordt ook de regionale pers en RTV De Ronde Venen ingeschakeld.

Naast het op de hoogte brengen van activiteiten waar je aan mee kunt doen wordt met deze publiciteit ook een positieve beeldvorming van de kerk beoogd.

Dat is belangrijk omdat veel mensen nog een stereotiep beeld hebben van een kerkelijke gemeente, dat niet meer lijkt op hoe we ons tegenwoordig manifesteren.

In het kader van het beleidsplan komt er een communicatieplan, waarin we ook gaan nadenken over een digitale nieuwsbrief voor alle belangstellenden.

 

Ver(der) weg >>
Ver(der) weg

We kijken niet alleen om naar onze gemeenteleden, maar voelen ons ook betrokken bij mensen buiten onze kerk die hulp nodig hebben. Dit werk wordt gecoördineerd door de diaconie.

In Mijdrecht steunen de diakenen steunen de Voedselbank, Vluchtelingenwerk en het Hospitium. Soms doen ook andere organisaties zoals Het Anker een beroep op de diakenen.

 

De diakenen houden ons op de hoogte van projecten van Kerk in Actie in Nederland en in het buitenland. Zij schrijven daarover in Kerkvaart en vragen onze financiële bijdragen ervoor.

In Nederland gaat het bijvoorbeeld om opvang van kinderen, steun voor uitgeprocedeerde vluchtelingen en vakanties voor ouderen, in het buitenland om noodhulp bij natuurrampen, straatkinderen en eerlijke handel.

Zie voor meer informatie over projecten: www.kerkinactie.nl en www.solidaridad.nl

Kijk en luister

Filmpje 50 jaar De Rank


Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

Zondag 23 juni 2024
10.00 uur - Janskerk

Eredienst Overstapdienst
Voorganger: Ds. Elise Jansen
-
Musicus: Wim de Penning
Meer info over deze dienst


Alle diensten

Bijzondere diensten

Vrijdag 21 juni 2024
15.00 uur - Janskerk

Vrijdagmiddagviering
Voorganger: Ds. Erick Versloot
-
Musicus: Jan Montsma


 

Zondag 30 juni 2024
19.00 uur - De Rank

Welkomstviering Koor: Perki Indonesische gemeenschap Uithoorn
Ds. Burrito Olde


Alle diensten

Agenda

zondag 23 juni
14.30 uur - De Rank

Even iets anders op zondagmiddag


dinsdag 25 juni
18.00 uur - De Weg

Slotavond JeugdAlpha


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties